Herstructurering bisdomkantoor bisdom van Breda (herstructureringsplan)

24 april 2013

Het bisdom van Breda zal een herstructurering doorvoeren voor het bisdomkantoor. De financiële situatie is hiervoor een duidelijke aanleiding, maar ook de veranderende situatie van Kerk en samenleving is de reden om de dienstverlening van het bisdom nieuw te organiseren, gericht naar de toekomst.

Oplopende kosten
De meerjarenbegroting van het bisdomkantoor vertoont een oplopend tekort. Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort de komende vijf jaar op van € 84.000 in 2013 tot
€ 501.264 in 2018.

Bij de oplopende kosten zijn de personeelskosten de grootste post. Personeelskosten maken 60% van de totale kosten van het bisdomkantoor uit. Door de jaarlijkse indexering van de lonen, die de afgelopen jaren gemiddeld 2% per jaar heeft bedragen, betekent dit dat bij een gelijkblijvend aantal fte’s (aanstellingen) er jaarlijks een aanzienlijke kostenstijging is. Deze wordt ingeschat op 0,75 fte per jaar. Ook als rekening gehouden wordt met vacatures die niet ingevuld worden bij pensionering is de kostenstijging gemiddeld gelijk aan 0,5 fte.

Natuurlijk verloop en ontslagen
Naar aanleiding van de meerjarenbegroting maakte de bisschop met het bisdombestuur een plan voor herstructurering. Aangezien het aandeel van de personeelskosten de belangrijkste oorzaak is van de begrotingstekorten volgens het diocesane meerjarenplan, is een plan gemaakt om het aantal fte’s van de bisdomorganisatie terug te brengen. Dit plan houdt rekening met natuurlijk verloop (medewerkers die met pensioen gaan). Gedwongen ontslagen zijn helaas niet te voorkomen en maken daarom ook onderdeel uit van het plan.

Leidend bij de herstructurering van het bisdomkantoor van het bisdom van Breda zijn speerpunten van diocesaan beleid en het op peil houden van de diocesane dienstverlening. Daarom raakt de herstructurering de gehele breedte van de organisatie.

Het aantal personen waarvan volgens het plan afscheid wordt genomen betreft:

  • 5 personen nemen afscheid via natuurlijk verloop (pensionering in 2013-2018), hierbij is 3,5 fte betrokken
  • van 2 personen wordt het tijdelijke contract niet verlengd, hierbij is 1,6 fte betrokken
  • voor 8 personen kan naar verwachting worden bemiddeld naar een andere werkplek, hierbij is 4,6 fte betrokken
  • voor 8 personen wordt ontslag aangevraagd en treedt het sociaal plan in werking, hierbij is 5,8 fte betrokken

Het aantal fte’s voor herstructurering (2013) is: 34,6 fte.
Het aantal fte’s na herstructurering (2014) is: 21,1 fte.
Dat wil zeggen een vermindering van 13,5 fte.

In de periode tot 2014-2018 zullen 2 personen (2 fte) middels natuurlijk verloop (pensionering) afscheid nemen.

Het terugbrengen van de fte’s leidt ertoe dat de meerjarenbegroting 2014-2018 een beperkt positief saldo laat zien.

Sociaal plan
Er is voorzien in een sociaal plan voor werknemers van wie afscheid moet worden genomen. In het sociaal plan is opgenomen dat de werkgever zich actief opstelt en er naar streeft om werknemers waar mogelijk te begeleiden van werk naar werk. Ook spant het bisdombestuur zich in om werknemers te herplaatsen, bijvoorbeeld binnen aangesloten instellingen (parochies). Van de werknemers waarvoor ontslag wordt aangevraagd komen er enkele in aanmerking voor een pastorale benoeming in een van de parochies in het bisdom. Binnen het bisdomkantoor zelf zijn onder de gegeven omstandigheden geen herplaatsingsmogelijkheden.

Overleg met medewerkers
Op donderdag 4 april werd tijdens een Medewerkersoverleg mededeling gedaan van het voorgenomen plan voor herstructurering en werd het plan ter advisering voorgelegd. Het bisdomkantoor heeft vanwege de beperkte omvang van de organisatie geen Ondernemingsraad. Op dinsdag 16 april vond een tweede Medewerkersoverleg plaats om opnieuw in gesprek te gaan over het voorgenomen plan tot herstructurering. Daarna stelde de bisschop van Breda, mgr. Liesen, op donderdag 18 april met het bisdombestuur een definitief plan voor herstructurering vast.

 

Andere berichten