Gesprek over caritas en diaconie (PCI-bijeenkomst)

17 juni 2016

Ongeveer veertig bestuurders van (inter)parochiële caritas instellingen (PCI’s) en anderen ontmoetten elkaar op dinsdag 14 juni tijdens de ontmoetingsbijeenkomst van PCI’s met de bisdomleiding. Namens de bisdomleiding sprak secretaris-generaal Ben Hartmann. Diaken Wim Tobé, functionaris voor de caritassen in het bisdom, opende de avond met een kort bezinningswoord en gebed.

Tijdens de ontmoeting werd onder meer gesproken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van PCI’s en bisdom voor caritas en diaconie. Hij haalde de doelstelling van de caritas aan vanuit het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een (inter)parochiële caritasinstelling in de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie’.

De caritas zet zich in voor een permanente en herkenbare plaats in de parochiegemeenschap en wil een werkzaam instrument zijn voor de caritas in de parochie. Dat is een gezamenlijke opdracht van parochies en het bisdom. Middels een afdracht aan het bisdom maken de PCI’s bovenparochiële projecten mogelijk. De Diocesane Caritas Instelling (DCI) ziet namens de PCI’s toe op de besteding van de gelden. Leden van de DCI waren aanwezig op de avond.

In het bisdom van Breda zijn nu vier diaconale projecten die door de PCI’s via de afdrachten mede mogelijk worden gemaakt. Ze worden uitgevoerd binnen het Sint Franciscuscentrum, dat de projectmedewerkers begeleid. Ben Hartmann gaf een toelichting op de organisatie van de diaconale projecten in het bisdom, waarbij naast het Sint Franciscuscentrum ook de projectencommissie betrokken is.

Voorafgaand aan de bijeenkomst was met de agenda een financieel overzicht toegestuurd. Naar aanleiding daarvan werd onder meer gesproken over de collecte op de Zondag met speciale aandacht voor diaconie. Deze wordt jaarlijks gehouden. Het belang van een goede collecte-aankondiging werd onderstreept. Een PCI constateerde dat het merkbaar helpt als je lokaal goede publiciteit geeft aan deze zondag. Meer specifieke vragen bij het algemene overzicht van de cijfers, zullen met het verslag van de avond worden beantwoord.

Het laatste deel van de avond was ingericht voor een gesprek over vluchtelingenopvang en over de voortgang van SchuldHulpMaatje in het bisdom. Gevraagd naar ideeën voor de toekomst sprak een van de deelnemers een zorg uit over de participatiesamenleving. Het sociale vangnet staat onder druk, terwijl daar steeds meer een beroep op moet worden gedaan. Er zijn ook kansen, signaleerde een ander. Investeer in het netwerk in je eigen woonomgeving, want dan kun je als caritas met een klein aantal mensen toch veel mogelijk maken.

De aanwezigen maakten volop gebruik van de gelegenheid tot onderling gesprek en uitwisseling.

 

Andere berichten