‘Gedragscode Pastoraat’ en ‘Welzijn en functioneren pastorale beroepskrachten’

15 mei 2015

Eind april ontvingen parochies en pastorale beroepskrachten in het bisdom van Breda twee boekjes per post: de al eerder digitaal verspreidde ‘Gedragscode Pastoraat’ en de handreiking ‘Welzijn en functioneren pastorale beroepskrachten’. Het laatste betreft een nieuwe uitgave.

‘Gedragscode Pastoraat’
Per 1 juli 2014 is een nieuwe Gedragscode Pastoraat vastgesteld door de bisschoppen van Nederland. Pastorale beroepskrachten en parochies zijn daarover toen per mail geïnformeerd. De tekst van de gedragscode werd meegezonden en was op de website van de Kerkprovincie geplaatst. De Gedragscode Pastoraat is nu in het bisdom van Breda ook als handzaam boekje uitgegeven en toegezonden aan de parochiebesturen, de pastorale beroepskrachten in de parochies en aan de staf van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Benoemingenfunctionairs parochiepastoraat Annemiek Waij: “De Gedragscode Pastoraat beoogt de sociale veiligheid binnen onze kerkgemeenschap te bevorderen. Het is geen vrijblijvend aanbod. De gedragscode is vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor de gehele Kerkprovincie. Allen die werkzaam zijn in de pastorale zorg worden uitgenodigd deze gedragscode met elkaar te bespreken en concrete situaties in de praktijk eraan te toetsen.”

De gedragscode geldt voor een periode van 2 jaar. Na afloop van deze periode zal op basis van de opgedane ervaringen de definitieve tekst van de Gedragscode Pastoraat worden vastgesteld.

Handreiking ‘Welzijn en functioneren pastorale beroepskrachten’
Tegelijkertijd werd de handreiking ‘Welzijn en functioneren pastorale beroepskrachten’ toegestuurd in de vorm van een brochure. Met ingang van 1 mei 2015 gaat het bisdom Breda over tot het structureel houden van welzijnsgesprekken, functioneringsgesprekken en gesprekken over de werkomstandigheden van de pastorale beroepskrachten en teamassistenten.

Hiertoe is een handleiding gemaakt, die geënt is op de verschillende verantwoordelijkheden die het parochiebestuur, de pastoor, het vicariaat en de bisschop daarin hebben. Annemiek Waij: “We hopen dat de modellen die hierin ontwikkeld zijn antwoord geven op een veelgehoorde vraag vanuit parochiebesturen en pastorale beroepskrachten op welke wijze het welzijn en het functioneren van de pastorale beroepskrachten ondersteund kan worden.”

Na twee jaar is er een evaluatiemoment voorzien.

Meer informatie
Beide documenten zijn geplaatst op het extranet van het bisdom van Breda. De Gedragscode Pastoraat kan ook worden gedownload op de website van het RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag (www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl) en de website van de Kerkprovincie (www.rkkerk.nl).

 

Andere berichten