Gebed en geestelijk leven in de parochie (bijeenkomst in het bisschopshuis)

25 september 2013

Op 23 september vond de eerste bisschopshuisavond in het nieuwe werkjaar plaats. Pastoor Jeroen Smith uit Leiden verzorgde een avond over gebed en geestelijk leven in de parochie. Naast pastoor is hij mede-coördinator van het Katholieke Alphacentrum.

Hij ging in op de de verschillende vormen van gebed die de Kerk kent en op het belang van gebed. “Het draait in het geloof om een persoonlijke band met Jezus Christus,” stelde pastoor Smith. “Jezus Christus is het hart van de verkondiging.” Hij verwees naar paus Franciscus die benadrukt dat in de verkondiging de barmhartige liefde van God centraal moet staan en binnen dit grote kader de verkondiging over morele vragen plaats moet vinden.

Om deze relatie met Jezus Christus te beleven is het persoonlijke contact met Hem noodzakelijk. Het gebed zoekt de ontmoeting met de levende Heer, zoals bij de eucharistische aanbidding waar de Heer onder de gedaante van de geconsacreerde hostie tegenwoordig is.

Deze relatie is van belang voor het welslagen van de nieuwe evangelisatie. De nieuwe evangelisatie is een absolute prioriteit. Vanaf het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) hebben de verschillende pausen over deze noodzaak gesproken.

Het gaat bij de nieuwe evangelisatie niet zozeer om een verandering van de inhoud van de boodschap, maar om een nieuwe houding en een nieuwe methode met nieuwe verwoordingen. De nieuwe evangelisatie richt zich op een wereld die al eerder geëvangeliseerd is en waar de kennis van het geloof is weggezakt.

We willen mensen kennis aanreiken, gaf pastoor Smith aan, maar leven in een belevingscultuur. Dus zullen we ook de beleving erbij moeten leggen. ‘Wat brengt het mij?’ vragen mensen. Een bredere blik. Terwijl de algemene indruk is dat geloof je blik vernauwt. We moeten dus woorden vinden die aanduiden hoe een persoonlijke band met Christus je leven kan verrijken, stelde hij.

Velen bezitten een fragmentarische kennis van het geloof. Van belang is om kennis over Bijbel en geloof systematisch aan te brengen. Pastoor Smith wees in dit verband op de Alpha-cursus. Mensen komen tien keer bij elkaar. De bijeenkomst begint met een maaltijd. Daarna volgt een inleiding van 25 minuten om af te sluiten met een gesprek. Op deze manier leren mensen Jezus kennen. Er is ruimte voor groei. Het gaat om een vorm van mystagogische catechese waar mensen binnengevoerd worden in het mysterie van de levende God.

Maar of je nu deze methode kiest of een andere, van belang is iets aan te bieden vanuit de parochies. Nadrukkelijk stelde hij de aanwezige beroepskrachten de vraag op welke wijze in hun parochie gebeden werd.

Hij adviseerde de parochies een concreet aanbod te doen. “Reken niet meteen op grote deelname,” adviseerde hij de aanwezige beroepskrachten. “Veelal zul je klein beginnen maar als je volhoudt zal er groei zijn.” Hij raadde hun aan het voortouw te nemen en ook zelf bij de gebedsbijeenkomsten aanwezig te zijn. “Het gebed is belangrijk en geen gebed gaat bij God verloren.”

In september 2013 verscheen bij het bisdom van Breda het Bisdommagazine ‘Geestelijk leven en gebed’, met op p. 6-7 een artikel van pastoor Jeroen Smith.

Andere berichten