Feestelijke diakenwijding van Stefan Lange

4 juli 2017

De H. Catharinaparochie in Oosterhout beleefde op zondag 2 juli 2017 een historisch gebeuren. Voor de eerste maal in de roemrijke geschiedenis van de Oosterhoutse basiliek van Sint Jan de Doper werd in deze kerk door de bisschop van Breda iemand tot permanent diaken gewijd. Het ging om Stefan Lange, woonachtig in Breda, gehuwd met Karin Lange – van der Velde en vader van drie dochters.

Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in de viering. Mgr. Van den Hende, de bisschop van Rotterdam, rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, pastoor Akkermans van de H. Catharinaparochie te Oosterhout en pater Wilkens sj, destijds spirituaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, concelebreerden. Verschillende diakens verleenden liturgische assistentie, onder wie diaken De Haas, staflid van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, diaken Frankemölle, diaken in de heilige Catharinaparochie, stagebegeleider diaken Peter Hoefnagels van de H. Bernardusparochie te Oudenbosch en medestudent diaken Ronald den Hartog. De aanwezigen genoten van de zang van de Capella Catharina en het jongerenkoor YRDV uit Raamsdonk, beide onder leiding van Jan Willems. Frans Bullens bespeelde het orgel.

(Foto: Johan Wouters)

Diaconaat is een wijze van leven
Het gezin van Stefan Lange speelde een grote rol in zijn weg naar het diaconaat. Karin Lange en een van de dochters fungeerden als lector in de liturgie, terwijl de andere twee dochters de mis dienden. Karin en een van de dochters reikten de stool aan en de dalmatiek, waarmee Stefan werd bekleed na het wijdingsgebed. Als eerbetoon aan aanwezige Poolse familieleden zong het koor bij de communie het lied van de Zwarte Madonna.

Rector Norbert Schnell karakteriseerde in zijn aanbevelingswoord Stefan Lange als een echte gezinsman die samen met zijn gezin een tweede familie heeft gevonden in de gemeenschap Chemin Neuf. De rector sprak van een grote vreugde voor de kerk van het Bisdom Breda dat Stefan tot diaken gewijd wordt. De ontmoeting met een vluchteling opende Stefan de ogen voor zijn roeping tot het diaconaat. Stefan is een open, vriendelijk en betrouwbaar man die tijdens zijn opleiding en vorming heeft geleerd dat het permanent diaconaat een wijze van leven is samen met de Heer. Je gaat met Hem op weg zonder te weten waar je uit komt.

(Foto: Johan Wouters)

De liefde van Christus versterkt onze onderlinge liefde
Bisschop Liesen knoopte in zijn homilie aan bij het evangelie van de dag (Matteüs 10, 37-42). Jezus vraagt, aldus de bisschop, om je hart. Het gaat erom Hem te beminnen. “Kiezen voor Jezus is niet alleen maar iets van je verstand: dat je Hem kiest omdat je inziet dat Hij goed is. Kiezen voor Jezus is ook niet iets van je wilskracht: niet gij hebt mij gekozen, maar Ik u!” preekte de bisschop. “Kiezen voor Jezus is een kwestie van liefde, een kwestie niet alleen van verstand of wil, maar eerst van het hart.”

Liefde, zo leert onze menselijke ervaring, is iets wat ons overstijgt, iets wat ons kan overvallen. Liefde wordt nooit afgedwongen, maar kan zich wel onweerstaanbaar opdringen. Feitelijk is iemand al verliefd voordat hij het weet of wil. Bisschop Liesen zei tot Stefan: “De liefde voor Jezus heeft zich opgedrongen aan je hart en je hebt ze aangenomen. De liefde voor Karin en jullie dochters is daardoor niet minder, maar juist meer geworden en zij hebben je daarin ook bevestigd. Je komt uit een werkzaam leven, waarin je gewend bent aan grote inzet, duidelijke afspraken en heldere kaders. Dat zal je helpen om als diaken doorzichtig te leven en te werken vanuit de liefde voor Christus.”

De bisschop herinnerde zich dat hijzelf 33 jaar geleden ook op het priesterkoor van de basiliek stond. Hij celebreerde op dat moment zijn eerste Heilige Mis. Eén van de concelebranten, pater Wilkens sj, verzorgde toen de homilie. Dit laat zien, aldus de bisschop hoe klein de wereld, maar hoe groot de liefde van Christus is. Op het einde van het Johannesevangelie vraagt Jezus Christus aan Petrus of hij Hem bemint (Johannes 21, 15-17). Dit doet de Heer tot drie keer toe. Petrus antwoordt drie keer. Dit is ook het antwoord van Stefan. De bisschop sprak de hoop uit dat Stefan als diaken de woorden van Petrus helder zal laten klinken, zodat de mensen in hem Jezus Christus herkennen.

(Foto: Johan Wouters)

Diaken in de H. Catharinaparochie te Oosterhout
Bisschop Liesen benoemt Stefan Lange tot diaken in de H. Catharinaparochie te Oosterhout. Mariet van Goch, de vicevoorzitter van het parochiebestuur, las de benoemingsbrief voor en overhandigde Stefan een brochure over het gebouw en de rijke geschiedenis van de basiliek van Sint Jan de Doper.

(Foto’s: Johan Wouters)

 

Andere berichten