‘Expertiseavond geldwerving’ voor parochies

22 april 2014

Op 10 september 2014 verzorgt het bisdom van Breda een ‘expertiseavond geldwerving’ (19.30-22.00 uur, Bovendonk te Hoeven). Econoom Gerard de Rooij en bisschoppelijk gedelegeerde voor kerkopbouw Geerten Kok verzonden hierover een vooraankondiging.

Inkomstenwerving in de parochies
Op deze avond wordt expertise met betrekking tot geldwerving in parochies en bisdom samengebracht, om van en met elkaar te leren met het oog op effectieve en efficiënte inkomstenwerving in de parochies. De brief werd verzonden aan pastoors, teamleiders, parochiebesturen en werkgroepen Kerkbalans in het bisdom van Breda.

Uitnodiging
De expertiseavond geldwerving is bestemd voor parochiebestuurders, vrijwilligers met verantwoordelijkheid voor het financieel parochieel beleid en voor pastorale beroepskrachten. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de datum reeds te reserveren. Voor de zomer wordt de uitnodiging voor de avond verzonden, die dan vergezeld zal gaan van het definitief programma en de aanmeldmogelijkheid.

Inkomsten Kerkbalans: 39%
De inkomsten van de actie Kerkbalans vertonen een dalende tendens. Met goede en soms eenvoudige acties kunnen de inkomsten echter gericht worden verhoogd. Dat is van belang, want gemiddeld komt 39% van de inkomsten van parochies in het bisdom van Breda uit opbrengst van de actie Kerkbalans. Tijdens de expertiseavond geldwerving zal Baukje Stam spreken over geldwerving in de huidige tijd. Ze gaat daarbij onder andere in op de context van kerksluiting. Baukje Stam is al enige jaren inhoudelijk betrokken bij de actie Kerkbalans, en heeft veel ervaring met de ondersteuning van parochies bij het voeren van deze actie.

Interactieve bijeenkomst
De expertiseavond wordt een interactieve bijeenkomst, waarbij onder meer wordt ingegaan op twee voorbeelden van good practice in de parochies. Daarnaast zullen betrokkenen uit een aantal parochies vertellen over de manier waarop zij aan geldwerving doen. Er is ruimte om eigen ervaringen in te brengen, en voor uitwisseling en het leggen van contacten.

De expertiseavond is vroeg in het najaar gepland, zodat parochies bij de voorbereiding van de Actie Kerkbalans de informatie uit de avond al kunnen benutten.

Leergang Communicatie en Fondsenwerving
Werven van inkomsten heeft te maken met goede werkvormen, aansprekende acties en gevarieerde vormen van geldwerving, en ook met een juiste beeldvorming van de parochie en een passende communicatie met de achterban. Daarom biedt het bisdom in de komende jaren de leergang Communicatie en Fondsenwerving aan. Baukje Stam ontwikkelde deze voor parochies in verschillenden bisdommen en de eerste ervaringen zijn positief.

In de maand mei start de eerste leergang in het bisdom van Breda, voor een vijftal parochies. Het bisdom hoopt dat in de komende jaren alle parochies van het bisdom aan de leergang deelnemen. Op de expertiseavond worden opzet en programma van de leergang nader toegelicht.

  • Noteer de expertiseavond geldwerving in uw agenda. Deze wordt gehouden in de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven. De avond duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur.
  • Neem voor meer informatie over de Leergang Communicatie en Fondsenwerving, die in mei start, contact op met Gerrit van Dieren, afdeling financiën van het bisdom (T 076 5223444 ochtenden, E gvdieren@bisdombreda.nl), of met Baukje Stam: http://baukjestam.nl/contact/

 

Andere berichten