Eervol ontslag hoofd Pastorale Dienstverlening Ab Kerssies

15 september 2008

Kort voor de vakantie heeft drs. Ab Kerssies, hoofd van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom, laten weten zijn werk in het bisdom Breda te beëindigen per 1 september 2008. Ab Kerssies heeft elders een andere functie aanvaard. Bisschop Van den Hende heeft hem eervol ontslag verleend onder grote dank voor zijn inzet en betrokkenheid.

Ab Kerssies heeft tien jaar in het bisdom van Breda gewerkt. Het afscheid dat het bisdom hem aanbiedt heeft op zijn verzoek een intern karakter en vindt plaats eind september.

Voorlopige waarneming
De bisschop heeft deze week in een brief mededeling gedaan van de wijze waarop de taken van Ab Kerssies voorlopig worden waargenomen. Het takenpakket van Ab Kerssies is onderscheiden in drie taakvelden. Voor elk van deze taakvelden wordt een persoon ad interim verantwoordelijk voor de periode tot 1 april 2009.

1. Coördinatie van de begeleiding van de parochiële samenwerking
De heer Geerten Kok, dekenaal coördinator van het dekenaat Zeeland, is bereid gevonden om de werkzaamheden rond de begeleiding van de parochiële samenwerking de eerstkomende maanden over te nemen. Geerten Kok is voor vier dagen (0,8 fte) werkzaam voor het dekenaat. Binnen zijn formatie was zodoende een dag (0,2 fte) beschikbaar voor deze diocesane taak. Hij zal deze verrichten in samenwerking met vicaris-generaal Vincent Schoenmakers.

2. Coördinatie diocesane diaconale ondersteuning
Mevrouw Myriam de Jong-Smits zal ad interim de werkzaamheden van de diocesane diaconale ondersteuning coördineren. Zij is hiervoor eerst aanspreekbare. Myriam de Jong-Smits zal deze taak combineren met haar taken op het terrein van de liturgische ondersteuning aan parochies.

3. Algehele coördinatie van de werkzaamheden van de pastorale dienstverlening
Voor de behartiging van dit deel van het takenpakket heeft het bisdom nog niet kunnen voorzien in een ad interim oplossing. Op het moment dat hierover meer duidelijk is, zal nadere mededeling worden gedaan.

Voor algemene vragen aan de pastorale dienstverlening is de coördinator diocesane diensten, Bob van Geffen, voorlopig eerste aanspreekpunt.

 

Andere berichten