Eerste vergadering van de nieuwe Priesterraad

13 mei 2013

Op maandag 13 mei vond de eerste vergadering plaats van de nieuwe Priesterraad. In de periode van de bisschopswisseling (2011-2012) werd de Priesterraad van rechtswege ontbonden.

In ieder bisdom moet een Priesterraad zijn. Bisschop Liesen heeft de Priesterraad ingesteld voor de duur van vijf jaar (2013-2018).

Overleg met de Priesterraad
De bisschop dient met de Priesterraad in overleg te treden over alle belangrijkere zaken die het bisdom aangaan en verder moet de Priesterraad worden gehoord in een aantal in het recht vastgelegde situaties, bijvoorbeeld bij de oprichting van een parochie of de bouw van een kerk.

Tweede Vaticaans Concilie
Het instituut ‘Priesterraad’ vindt zijn oorsprong op het Tweede Vaticaanse Concilie (Decreet over het ambt en het leven van de priesters, 7 december 1965, nr. 7). Daar is geformuleerd dat de bisschop in overleg met de priesters de gelovigen leidt en het bisdom bestuurt. De Priesterraad is als het ware de ‘senaat van de bisschop’. De concrete regeling betreffende de Priesterraad is neergelegd in het Wetboek van Canoniek Recht van 1983. Onder de adviesorganen in hetbisdom neemt de Priesterraad de eerste plaats in.

Leden van de Priesterraad volgens de statuten
De Priesterraad wordt geregeerd door eigen statuten. Ongeveer de helft van de leden wordt door de priesters zelf gekozen. De andere leden behoren van nature tot de Priesterraad, zoals de twee bisschoppelijke vicarissen en de rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, terwijl verder nog drie priesters door de bisschop als lid zijn aangewezen, zijnde de pastoors van de drie basilieken in het bisdom van Breda.

Stembureau
Een stembureau coördineerde de verkiezing van de leden van de Priesterraad. Er werden, op grond van de statuten van de Priesterraad, drie lijsten samengesteld, te weten de kiesgerechtigde priesters van het Vicariaat Breda, van het Vicariaat Middelburg en van de categorie emeriti.

In totaal werden 128 stembiljetten verstuurd, waarvan er 80 werden terug ontvangen. Bij gelijk aantal stemmen is, steunend op het beginsel van canon 119, de oudste in
leeftijd gevraagd zitting te nemen in de Priesterraad.

De bisschop heeft de gekozenen verzocht de verkiezing te aanvaarden.

Samenstelling van de Priesterraad
De samenstelling van de Priesterraad 2013-2018 is als volgt:

  • Ambtshalve de beide bisschoppelijk vicarissen, P.M.P. Verbeek en W.M.F. Wiertz, en de rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, N.M. Schnell
  • Door aanwijzing door de bisschop de pastoors van de basilieken, R.B.J. van Bronswijk en M.H.M.P. Prasing (de pastoorsfunctie in de basiliek in Hulst is momenteel vacant)
  • Door verkiezing F.M. Verheije, H.C.M. Lommers, A.M.S. van Hees, J.S.J.M. de Kort, V.G.P.J.M. Schoenmakers en T.J.J.M. Brooijmans

 

Andere berichten