Eerste dekenale presentatie kwaliteitsmodel voor parochies

23 september 2009

Op dinsdagavond 22 september werd voor het dekenaat De Baronie in Oosterhout het kwaliteitsmodel voor parochies in het bisdom van Breda gepresenteerd. Het was de eerste presentatie in een reeks van drie dekenale bijeenkomsten.

Zaterdag 26 september wordt het kwaliteitsmodel gepresenteerd in dekenaat Zeeland. Op zaterdag 3 oktober volgt de presentatie in dekenaat Het Markiezaat. Na de laatste presentatie wordt het kwaliteitsmodel online gepubliceerd op internet.

Zien-oordelen-handelen

De diocesane projectleider voor de samenwerkingsverbanden in het bisdom, Geerten Kok, presenteerde het kwaliteitsmodel. Hij lichtte toe hoe het kwaliteitsmodel een plaats heeft in het samenwerkingstraject van parochies.

De eerste stap in het trio zien-oordelen-handelen, die parochies in het samenwerkingsverband zetten, is een inventarisatie van het feitelijke pastoraal en parochieel handelen op zes beleidsterreinen: geloof, pastoraat, personeel, financiën, gebouwen, besturen.

De tweede stap is het toetsen van de praktijk aan de diocesane beleidskaders. Hiervoor werd het kwaliteitsmodel voor parochies ontwikkeld.

De derde stap is het maken van beleidskeuzes. Als parochies de inventarisatie hebben gemaakt en de kwaliteitstoets hebben gedaan, nodigt het bisdombestuur de samenwerkingsverbanden uit voor een gesprek. In dat gesprek zullen in gezamenlijkheid vervolgafspraken worden gemaakt omtrent het werken aan kwaliteit en de inrichting van het samenwerkingsverband (samenvoeging van parochies).

De gesprekken van parochies en het bisdombestuur zullen plaatsvinden vanaf 2010.

Hernieuwd werkboek

De actuele informatie rond het samenwerkingsproces van parochies is bijeengezet in het hernieuwde werkboek dat op de bijeenkomst werd uitgereikt. Het herziene werkboek vervangt de eerste versie van het werkboek die in juli 2007 werd uitgegeven.

Het werkboek geeft praktische adviezen hoe de voortgang van het proces In de duizend gezichten van Uw volk aan te pakken, het herneemt ook de grote lijnen van het beleid. De bijlage van het werkboek bevat en beschrijft meerdere hulpmiddelen voor de voortgang van het proces.

Zo bevat de bijlage nadere informatie over de inventarisatie, de kwaliteitstoets, en de gesprekken van de samenwerkingsverbanden met het bisdombestuur. Ook bevat de bijlage een overzicht van het proces in fasen en een instrumentenmix voor de communicatie rond het samenwerkingsproces.

Gesprek

Op de dekenale avond was er ruim gelegenheid om vragen te stellen aan de projectleider en de aanwezige leden van het bisdombestuur. Zo konden zowel vragen aan bod komen over de grote lijnen van het beleid als vragen die de eigen parochie of het samenwerkingsverband betreffen.

Voor de samenwerkingsverbanden in het bisdom van Breda, zoals gepresenteerd in 2007, zie: www.bisdombreda.nl/samenwerkingsverbanden

Voorkant van het hernieuwde werkboek.

 

Andere berichten