DPR over geloofscommunicatie

25 februari 2008

“Het is van levensbelang voor de toekomst van de parochies om katholieken tot geloofsgesprek uit te dagen,” zo luidde een van de statements tijdens de bijeenkomst van de Diocesane Pastorale Raad (DPR) op 22 februari Ossendrecht.

De DPR kwam bij elkaar rond de thema’s geloofsinhoud (de wezenlijke zaken in ons geloof die we levend willen houden) en geloofsgesprek (hoe breng je dit ter sprake). Inleidingen van Martine Meul, Peter Hoefnagels en Peter de Rooij dienden als stof tot nadenken over geloofscommunicatie. Op de vraag hoe het onderwerp in het bisdom nieuwe impulsen kan krijgen, zal de DPR later terugkomen.

Maakbaarheid en verwondering
Martina Meul is theologe en werkzaam als identiteitsbegeleidster in het basisonderwijs. Zij nam de DPR mee naar de wereld van Bob de Bouwer, een kindericoon. Deze stond in haar inleiding model voor een ‘maakbare’ samenleving, die geen toeval laat bestaan en waar problemen direct worden opgelost. Daartegenover staat een gelovige manier van kijken: het openstaan voor verwondering en het mysterie van het leven.
Tegenwoordig spreekt men vaak over waarden en normen en ervaren mensen wel ‘iets’ als méér tussen hemel en aarde, maar, zo betoogde Martina Meul, bij katholieken vindt dat zijn grond in het evangelie waar God een Vader wordt genoemd en Jezus Christus staat voor onvoorwaardelijke liefde. Dat mag ook gehoord worden, vond zij.

‘Opnieuw beginnen’
In het tweede deel kwam het catecheseproject Opnieuw beginnen aan de orde. Dit is bedoeld voor een grote groep katholieken die ooit gedoopt en misschien gevormd zijn maar hun geloofsleven niet echt onderhouden hebben.
Opnieuw beginnen kan zo catechese ondersteunen voor mensen die van de Kerk vervreemd zijn of nooit een echte verbinding hebben ontwikkeld, maar die op latere leeftijd weer aankloppen. Bijvoorbeeld na een bijzondere levenservaring, of na een crisis. Vaak blijkt dat men nog met beelden en verhalen zit die na de kindertijd niet meer zijn meegegroeid. Het project leent zich ook voor mensen die in hun kerkelijke betrokkenheid meer doeners zijn en het bezinnende meer willen ontwikkelen.

Geloofservaring opdoen
Opnieuw beginnen laat ‘her-beginners’ geloofservaring opdoen door middel van gebed, meditatie, gesprek. Het stelt de vraag: Wie is God voor mij? Wat is mijn relatie met Christus? Wat vervreemdt mij van God en de ander? Hoe prikkelen bijbelteksten mijn levenswandel? Met deze afsluitende vragen situeerde diaken Peter Hoefnagels het project voor de aanwezigen.
Deken Peter de Rooij illustreerde het project door aan de hand van het verhaal van de Samaritaanse vrouw aan de bron de ontmoeting met Jezus toen en nu ter sprake te brengen.

De DPR
De DPR is een adviesraad van het bisdom Breda rond de bisschop. De DPR is samengesteld uit delegaties van de drie afzonderlijke dekenaten in het bisdom. Ieder delegatie bestaat uit tien leden. Zowel lekengelovigen als ambtsdragers, pastorale beroepskrachten en religieuzen hebben zitting in de raad. De DPR wil een doorsnee zijn van het gelovig Godsvolk: vrouwen en mannen, ouderen en jongeren, mensen uit parochies en sectoren van het maatschappelijke leven nemen er aan deel.

Andere berichten