Dit is het thema van de Dag van het Jodendom 17 januari 2019

19 december 2018

De Dag van het Jodendom vindt in 2019 plaats op 17 januari. Het is de twaalfde keer dat de R.-K. Kerk in Nederland bijzondere aandacht heeft op deze dag voor het jodendom. Diaken Egbert Bornhijm is diocesaan contactpersoon voor de betrekkingen tussen joden en katholieken. Hij informeert pastorale beroepskrachten en geestelijke verzorgers in een brief over het thema.

“Kennis over het jodendom en de dialoog tussen joden en christenen is belangrijk omdat we allen leven uit één en dezelfde wortel,” vertelt hij met een verwijzing naar de Romeinen 11. Het thema van 2019 is gekozen in het verlengde van dat van 2018 toen het ging over ‘Doorgeven van generatie op generatie’.

De Dag van het Jodendom 17 januari 2019 heeft als thema ‘Lernen – leren’.

Egbert Bornhijm: “In de Joodse traditie is leren meer dan alleen maar het opnemen van kennis. Het is een heilige bezigheid om de Tora en de traditie van het Jodendom beter te leren begrijpen. In onze eigen traditie komt die heiligheid terug in het ‘leerling zijn’ van Jezus (discipel-zijn). Wat meestal als kind ontvangen wordt mag een groeiproces zijn, een leven lang, in het mysterie van de navolging van Jezus.”

Het werkmateriaal op dagvanhetjodendom.nl laat zien wat het bijzondere is van de Joodse manier van leren, het zogenaamde ‘lernen’. Het materiaal is ter inspiratie en vooral om, waar mogelijk, in gespreksgroepen en bijeenkomsten in de eigen parochie en instelling de band met het jodendom aan de orde te stellen.

“Geloof is niet op de eerste plaats een bepaalde kennis, maar een persoonlijke relatie,” schrijft Egbert Bornhijm met een verwijzing naar de pastorale brief van bisschop Liesen (Vastenbrief 2017). “Wil dit geloof wortel schieten dan vraagt dit om persoonlijke toe-eigening binnen de geloofsgemeenschap, waar het geloof en de sociale betrokkenheid verdiept kan worden. Ook bij de impuls van parochievernieuwing (Rebuilt en Alphacursus) in ons bisdom zijn geloofsverdieping en geloofsoverdracht uiterst actueel. Mag de Dag van het Jodendom van 17 januari een bijdrage zijn in ons verlangen God te leren kennen en zijn liefde in onze wereld aan velen door te geven.”

 

Andere berichten