Diocesane Lekenraad bijeen

23 oktober 2013

Op maandagavond 21 oktober kwam in het Centrum Bovendonk te Hoeven de Diocesane Lekenraad voor de tweede maal bij elkaar.

De vergadering opende met een bezinning van bisschop Liesen over het Zonnelied van Franciscus. De bisschop benadrukte dat in dit lied geloof en wereld, de godsrelatie en de schepping, bij elkaar gehouden worden. Het is opmerkelijk dat de naam van Jezus Christus nergens expliciet genoemd wordt, terwijl het lied doordesemd is van de geest van Christus. Volgens de bisschop staat het lied model voor de houding van de leek in de wereld. Hun mentaliteit is doortrokken van Christus zonder dat ze hier altijd mee te koop lopen.

Vervolgens boog de raad zich over de vraag wat geloofsgemeenschappen kunnen doen om het netwerk van zorgbehoeftigen uit te breiden en/of te versterken. Deze vraag komt voort uit de praktijk van het parochiële leven. Door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verwacht de overheid dat mensen met een zorgvraag een beroep doen op hun eigen netwerk, waartoe ook de parochie gerekend wordt. In de raad ontstond een intensieve gedachtenwisseling over vragen of de parochie daadwerkelijk een gemeenschap is, of de parochie de mensen kent en of mensen een beroep durven doen op de geloofsgemeenschap. De raad vroeg zich ook af of de parochie bij burgerlijke overheden in beeld is als gesprekspartner. Sommige leden wezen erop dat de parochie zelf initiatief moet tonen. Sommige parochies, zoals de Mariaparochie in Etten-Leur, zijn reeds in gesprek met de gemeente.

Op de volgende vergadering van de Lekenraad staat dit thema weer op de agenda. Deze vindt plaats op 10 februari 2014.

 

Andere berichten