Diakenwijding Titus Frankemölle

15 september 2013

Op zondag 15 september 2013 wijdde bisschop Liesen Titus Frankemölle (51) tot permanent diaken. Titus Frankemölle is rector van Kwadrant Scholengroep, waartoe het Hanze College in Oosterhout en het Cambreur College in Dongen behoren. Op deze pagina’s vindt u foto’s van de wijding, die plaatsvond in de H. Antoniuskathedraal te Breda.

Mgr. De Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond en tot voor enige tijd bisschop-referent voor het onderwijs, concelebreerde. Concelebranten waren verder vicaris Wiertz en vicaris Verbeek, rector Schnell, plebaan De Koning, pastoor Voeten van de parochie Heilige Geest (Rijen en Dongen) en pater Wilkens sj, spirituaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Titus Frankemölle kreeg zijn opleiding en vorming aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Zie voor een interview van 30 Augustus 2013 met Titus Frankemölle op deze website: ‘Wij zaaien en God oogst’, klik hier.

Permanent diaken
Na eeuwen van afwezigheid van het ambt van diaken in de Latijnse Kerk, anders dan dat van ‘transeunt’ diaken, de diaken die op weg is naar het priesterschap, heeft het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) het ambt van (permanent) diaken weer ingevoerd in de Latijnse Kerk.

Het ambt van diaken behoort tot de drie gewijde ambten in de Kerk: diaken, priester en bisschop. De basis van het diaconaat vinden we in de heilige Schrift (Handelingen 6, 1-6). De diaken krijgt de handen van de bisschop opgelegd voor het dienstbetoon.

(Foto´s: J. Wouters)

 

Andere berichten