Diaconie wezenskenmerk van de Kerk

22 februari 2007

In het weekend van 24 en 25 februari 2007 wordt in de parochies de voorleesbrief bij de Vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen voorgelezen. De Veertigdagentijd is een periode van bezinning en solidariteit.

Populorum Progressio
In deze brief staan de bisschoppen kort stil bij de encycliek Populorum Progressio. Deze verscheen op 26 maart 1967. In dit baanbrekende document over de ontwikkeling van de volken stelde Paulus VI het onrecht aan de kaak dat voortkomt uit de tegenstellingen tussen arm en rijk, roept de wereldburgers op tot een eerlijke verdeling van wevaart en noemt ontwikkeling de nieuw naam voor vrede. Ontwikkeling begint bij praktische solidariteit. Als tweede stap is algemene ontwikkeling nodig, omdat mensen zo hun leven verder uit kunnen bouwen. Volgens de bisschoppen zijn Justitia (rechtvaardigheid) en Pax (vrede) kernwoorden in de encycliek. Zo heten ook de Pauselijke en Bisschoppelijke Commissies die op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking actief zijn. “Door aan ontwikkeling te werken maken we onze liefde tot God en tot de naasten concreet, naar het voorbeeld dat Jezus ons gegeven heeft,” schrijven de bisschoppen.

Hoe staan we er nu voor?
De bisschoppen vragen zich ook af hoe de wereld er veertig jaar na dato voorstaat. Ze wijzen erop dat het een groot deel van de wereldbevolking ontbreekt aan de noodzakelijke bestaansvoorwaarden zoals vrede, voedsel, kleding, werk, onderwijs en gezondheidszorg. In Nederland zijn voedselbanken ontstaan. Door immigratie zijn de grote wereldproblemen dichter bij gekomen.

Diaconie wezenskenmerk christelijk geloof
Christenen zijn geroepen om in deze wereld tekens op te richten van het Rijk Gods. Ons geloof start bij het gebod God en de medemensen als zichzelf lief te hebben. Menselijke verbondenheid heeft zijn fundament in Gods Verbond met ons. De bisschoppen wijzen erop dat paus Benedictus XVI in zijn eerste encycliek Deus caritas est de band tussen barmhartigheid en gerechtigheid uit. Volgens de bisschoppen is diaconie (de daadwerkelijk beoefende naastenliefde) een wezenskenmerk van de Kerk, samen met de bediening van de sacramenten en de verkondiging van het woord. De diaconie, zo schrijven de bisschoppen, strekt zich uit over de grenzen van de Kerk heen. In dit kader steunen de bisschoppen van harte de millenniumdoelen. “We halen de Millenniumdoelen niet als we niet bereid zijn te delen en offers te brengen,” schrijven de bisschoppen. Ze wijzen erop dat de westerse landen gedurende de komende jaren moeten werken aan een economie van het genoeg. Ze besluiten hun brief met een oproep tot internationale soberheid om zo de processen van verrijking aan de bovenkant en verarming aan de onderkant tegen te gaan. “We zullen sober moeten zijn en meer moeten delen met anderen.”

Vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen
Voorleesbrief van de Nederlandse bisschoppen

De Vastenbrief is in een kleine oplage verspreid in de parochies van het bisdom Breda. Meer exemplaren kunnen worden besteld bij het SRKK: T 030 2326909, F 030 2334601, E bestel@rkk.nl. De brief is verkrijgbaar voor € 1,50 (excl. verzendkosten).

Andere berichten