Diaconie en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

21 november 2007

Dinsdag 20 november was er een bijeenkomst voor de portefeuillehouders diaconie uit het bisdom Breda met als thema Diaconie en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Drs. Hub Crijns hield een inleiding over de WMO en de rol die parochies hierbij kunnen spelen.

Crijns is directeur van het landelijk bureau Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) en senior beleidsmedewerker Kerk en Samenleving met aandachtsveld Diaconie van de bisschoppenconferentie. De WMO is sinds 1 januari 2007 van kracht en vervangt de Wet Voorzieningen Gehandicapten, de Welzijnswet en delen van de AWBZ.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De WMO heeft als centrale insteek dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen functioneren en actief moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. De wet doet een beroep op iedereen om mee te helpen in de samenleving door zich in te zetten voor elkaar, bijvoorbeeld via mantelzorg en vrijwilligerswerk. De inbreng van burgers is voorzien doordat de gemeente, die de wet uitvoert, gehouden is burgers en belangenorganisaties te betrekken bij het beleid.

‘Iedereen krijgt ermee te maken’
“Iedereen in Nederland krijgt op een of andere manier te maken met deze nieuwe wet,” aldus Hub Crijns. “Er zijn veel knelpunten te noemen bij de wet, maar ook veel kansen. Voor parochies liggen er kansen, omdat zij nu breder zichtbaar kunnen maken wat ze op diaconaal terrein doen en er liggen kansen voor nieuwe vormen van samenwerking.”

Kansen voor parochies
Als uitgangspunt noemde Hub Crijns “Kijk wat je als parochie al doet en hoe dat te verbinden is met initiatieven van de gemeente op het terrein van de WMO.” Als een parochie bijvoorbeeld een inloophuis heeft of ontmoetingsochtenden organiseert, past dit in het kader van de nieuwe wet en kan de gemeente misschien financiële ondersteuning voor deze activiteit bieden.

Als een parochie een bezoekgroep heeft, kunnen bezoekers de signalen die zij horen over de wettelijke regelingen rond de zorg doorgeven. Kunnen mensen de weg naar het zorgloket in de gemeente vinden? Werkt de nieuwe regeling rond de huishoudelijke hulp? Dergelijke signalen kunnen gebundeld en doorgegeven worden aan de gemeente. Zo kan ook de samenwerking in een parochie tussen bezoekgroep en diaconale werkgroep verstevigd worden.

“Denk niet te snel dat er alleen maar werk bijkomt, kijk naar wat je als parochie al doet en te bieden hebt en verdiep dit,” aldus Crijns, die ook als advies gaf om contact te zoeken met andere kerken in de regio: “Richt bijvoorbeeld een WMO-beraad van de kerken op, zodat je gezamenlijk als kerken in beeld komt bij de gemeente.”

Informatieve bijeenkomst
De inleiding van Crijns en het gesprek daarover waren bijzonder informatief. Nancy Koevoets, portefeuillehouder diaconie in de regio Wouw, vond de middag zeer zinvol: “We willen met de Caritas in onze regio ook een bijeenkomst over de WMO organiseren en door de inleiding van vanmiddag heb ik nu veel informatie die ik mee kan nemen.”

Bijeenkomsten portefeuillehouders diaconie
Alle pastorale beroepskrachten die in hun team de verantwoordelijkheid hebben voor diaconie worden viermaal per jaar uitgenodigd voor een bijeenkomst met studie, uitwisseling en bezinning. Deze bijeenkomst van de portefeuillehouders diaconie werd georganiseerd door Anita van Steyn van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom. U kunt bij haar terecht voor meer informatie: avsteyn@bisdombreda.nl.

Meer informatie over de WMO
Meer mogelijkheden voor een parochie bij de WMO zijn te vinden op de website www.kerkenwmo.nl of de website www.rkdiaconie.nl

Andere berichten