Diaconale Stad Roosendaal wint de Antoniusprijs voor diaconie

3 juni 2014

Zondag 1 juni was een feestelijke dag voor de Roosendaalse Sint Norbertusparochie. Vertegenwoordigers van haar diaconale steunpunt, de Diaconale Stad Roosendaal ontvingen uit handen van bisschop Liesen de Antoniusprijs voor diaconie. Dit gebeurde na een eucharistieviering in de H. Josephkerk in die plaats. Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in deze viering.

Vruchten van liefde
De uitreiking van deze prijs vond plaats op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. In zijn homilie ging bisschop Liesen in op de betekenis van deze zondag en de relatie met het diaconaal werk van de Kerk. Hij benadrukte dat Jezus daadwerkelijk bij zijn vrienden blijft en dat zij door deze band vruchten van liefde kunnen voortbrengen. Jezus belooft zijn leerlingen dat zij na zijn heengaan de heilige Geest zullen ontvangen. Hierdoor blijven zij in Hem en Hij in hen en kan hun leven vruchtbaar zijn. Deze vruchtbaarheid komt ook tot uiting in de verschillende diaconale activiteiten van parochies in het bisdom.

(Foto: J. Wouters)

Door de kracht van de heilige Geest
Tijdens zijn toespraak na afloop van de eucharistieviering stond bisschop Liesen stil bij de achtergronden van de Antoniusprijs. Door de kracht van de Geest zien christenen op talloze concrete manieren naar elkaar om. Veel is onzichtbaar maar soms is het ook goed dat diaconale activiteiten van christenen door anderen opgemerkt worden. Daarom reikt het bisdom de Antoniusprijs uit, genoemd naar de heilige Antonius van Padua, een van de eerste volgelingen van de heilige Franciscus van Assisi.

Prijswinnaar Diaconale Stad Roosendaal
De bisschop memoreerde dat er liefst achttien inzendingen waren waaruit de jury kon kiezen. Al deze inzendingen hebben hun eigen karakter en zijn onderling moeilijk te vergelijken. Bisschop Liesen gaf aan waarom de Diaconale Stad Roosendaal na lang wikken en wegen door de jury uitgekozen was. Het gaat om een project dat:
– jong en oud verbindt
– zich heeft verspreid over de hele stad en zo velen bij het werk betrekt
– verdiepend en daadwerkelijk handelen met elkaar samen laat gaan
– ervoor kiest om in haar handelen zich te laten leiden door de sociale leer van de Kerk
– kerkelijk en maatschappelijk handelen bij elkaar brengt
– een uitgebreide brochure beschikbaar stelt die inzicht geeft in de werkzaamheden
– De diaconale stad ook in andere regio’s van het bisdom navolging vindt

Bisschop Liesen reikt de Antoniusprijs 2014 uit. (Foto: J. Wouters)

Namens de diaconale stad namen Cas van Beek, voorzitter van de stuurgroep van de diaconale stad en voormalig pastoraal werker en teamleider van het stedelijk pastoraal team, Mieke Stroop en Jan Monden (beiden vrijwilligers) de prijs in ontvangst. De Diaconale Stad Roosendaal ontving een oorkonde en een bedrag van € 500 voor het project.

Steun en draagvlak voor diaconale inzet
Cas van Beek sprak zijn erkentelijkheid uit voor de prijs. Hij memoreerde hoe het bisdom in 2008 mede aan de wieg heeft gestaan van het project, opgezet om het diaconale werk van de onlangs overleden priester Jan van den Elzen mhm voort te zetten. Zowel door het ter beschikking stellen van menskracht en ruimte heeft het bisdom het project ondersteund. De contacten met de katholieke beweging San Egidio zijn van groot belang voor de voortgang van de diaconale stad. Van Beek verheelde niet dat er in de loop van de jaren ook tegenslagen zijn geweest maar dat de diaconale stad steeds kon rekenen op een breed draagvlak binnen de gemeenschap waardoor ze voortgang kon vinden. Hij noemde hierbij de onder andere steun van de franciscanessen van Mariadal.

Cas van Beek, voorzitter van de stuurgroep van de diaconale stad. (Foto: J. Wouters)

Vriendschap en aandacht
De diaconale stad is een beweging die vanuit het christelijk geloof mensen nabij wil zijn. Zij zoekt contact met personen wiens leven dreigt te verschralen. Door het aanbieden van vriendschap en aandacht wil de Diaconale Stad hen uitzicht bieden. De hoofdactiviteiten zijn het maatjesproject van senioren en sinds kort het Speel/leerhuis in Roosendaal-West. Maandelijks komt de diaconale stad in het voormalige klooster Mariadal bijeen voor een bezinnings- en ontmoetingsavond in de geest van San Egidio. Om haar doelen te realiseren zoekt ze contact met andere organisaties zoals het Norbertuscollege, het netwerk armoedebestrijding Roosendaal, de cliëntenraad van de sociale dienst en de protestantse gemeente in Roosendaal.

 

Andere berichten