Diaconaal werkbezoek bisschop Liesen aan de gemeente Etten-Leur (schuldhulpverlening)

11 november 2015

Op vrijdag 6 november bracht bisschop Liesen met zijn staf een diaconaal werkbezoek aan de gemeente Etten-Leur. De bisschop sprak met burgemeester Van Rijnbach en met wethouder Van Hal. Aan het gesprek namen ook deel medewerkers schuldhulpverlening van de gemeente en stichting Surplus en een budgetcoach. Ook twee vrijwilligers van de parochie en een diaken van de PKN namen deel.

Aan de hand van een powerpoint-presentatie werd inzicht gegeven in de verschillende gradaties van de hulp die geboden wordt aan mensen met schulden. Van hoe om te gaan met geld en budgetbegeleiding tot aan het contact met de kredietbank. Aangegeven werd dat financiële problemen vaak hand in hand gaan met psychosociale omstandigheden van mensen die schulden hebben en dat er voor beide gebieden aandacht dient te zijn.

In het gesprek dat er op volgde werd duidelijk dat het traject van schuldhulpverlening begint met preventie. Daarom worden er cursussen gegeven om rond te komen met het inkomen en hoe de uitgaven te ordenen. Maar dat neemt niet weg dat mensen met grote schulden bij Surplus, de gemeente Etten-Leur en de diaconieën van zowel de katholieke als de protestantse kerk aankloppen. Geconsteerd werd dat het belangrijk is dat mensen zich zo snel mogelijk melden, maar dat schaamte hen vaak weerhoudt om georganiseerde hulp in te schakelen.

Vastgesteld werd dat de maatschappij steeds meer een beroep doet op de zelfredzaamheid van mensen, die vaardig zijn in de digitale wereld (DigiD), maar dat dit ook tot gevolg heeft dat mensen met problemen verloren kunnen lopen, waardoor de problemen hen boven het hoofd groeien.

Omdat blijkt dat er een grote behoefte bestaat bij mensen met schulden aan intermenselijk contact, werd afgesproken om te bezien hoe tijdens en na het schuldhulptraject de kerken via hun vrijwilligers hierin een bijdrage kunnen leveren.

Diaken Egbert Bornhijm was lid van de bisdomdelegatie. Hij constateerde een grote gezamenlijke inzet voor mensen die door schulden in de problemen komen, of die door problemen in de schulden komen: “De gemeente Etten-Leur neemt deze problematiek heel serieus, inclusief het reserveren van voldoende budget om haar burgers in schulden daadwerkelijk te kunnen helpen. De maatschappelijk werkers en de budgetcoach gaven blijk van een hele grote betrokkenheid. En daarnaast was duidelijk de wil van de katholieke en protestantse diaconieën om mee te zoeken naar nog meer wegen om mensen in nood bij te staan.”

 

Andere berichten