Dekenale raadplegingen over kerkelijke gebouwen

13 december 2010

In oktober en december vond de jaarlijkse dekenale raadpleging plaats in dekenaat Het Markiezaat en het dekenaat Zeeland. De avond in dekenaat De Baronie werd in verband met sneeuw en gladheid uitgesteld naar het komend voorjaar. Op de dekenale raadpleging spreken pastorale beroepskrachten en parochiebestuurders met de dekenale leiding en het dekenaal bestuur, en met elkaar.

De dekenale leidingen stemden de agenda van de raadpleging op elkaar af en plaatsten de ontmoeting in het teken van de kerkelijke gebouwen. Daarom werden ook vicaris-generaal Vincent Schoenmakers, de econoom van het bisdom Gerard de Rooij en het hoofd afdeling bouwzaken Frank van der Linden uitgenodigd voor de raadpleging.

Gebouwenbeleid
Parochies in het bisdom van Breda worden gevraagd om per samenwerkingverband een gebouwenbeleid te ontwikkelen. Volgens Geerten Kok hangt dit gebouwenbeleid samen met andere beleidsterreinen. Geerten Kok is dekenaal coördinator van het dekenaat Zeeland en projectleider van het beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’. Hij wees erop dat een goed gebouwenbeleid rekening houdt met verschillende factoren: “Dan gaat het om de financiële mogelijkheden, om het pastoraal programma, om de inzet van pastoraal personeel en van vrijwilligers, om goede bestuurlijke keuzes: alles omwille van het geloof.”

Tijdens de raadpleging informeerden enkele parochies de andere aanwezigen over de manier waarop ze omgaan met de vraag welke gebouwen nodig zijn voor het kerkelijk leven en het pastoraal aanbod, welke investering in die gebouwen nodig is, en hoe aandacht wordt gegeven aan communicatie met parochianen en anderen.

Diocesaan beleid
Na de pauze schetste de vicaris-generaal de diocesane uitgangspunten bij het gebouwenbeleid. Hij verwees naar het ‘Beleidskatern Kerkgebouwen’ dat het bisdom in 2009 publiceerde. De beste mogelijkheid om een kerk te behouden is haar als kérk te behouden. Ervaringen in het land tonen aan dat de grenzen bereikt zijn aan de mogelijkheden om een nieuwe bestemming te vinden voor een kerkgebouw. Een herinrichting van de kerk, waarbij in een afgezonderd deel van het gebouw een sacrale liturgische ruimte is voorzien, biedt soms wel kansen, mits de rest van een gebouw een passende functie kan krijgen. In sommige situaties is afbraak van het kerkgebouw te overwegen, beter dan het gebouw prijs te geven aan weer en wind.

De vicaris ging daarna in op de rol van het parochiebestuur en het bisdom rond onttrekking aan de eredienst, machtigingen, besluitvorming et cetera.

 

Andere berichten