Dekenale bijeenkomst ‘In de duizend gezichten van Uw volk’

26 november 2008

Op maandag 24 november vond in het dekenaat De Baronie een bijeenkomst plaats voor besturen over het beleidstraject In de duizend gezichten van Uw volk. Naast actuele informatie over het beleidstraject en de stand van zaken rond de samenwerking van parochies in het bisdom was er ruimte voor onderling gesprek en vragen aan de bisdomleiding. Hiervoor waren aanwezig bisschop Van den Hende, vicaris-generaal Vincent Schoenmakers en de econoom van het bisdom Gerard de Rooij. In het tweede deel van de avond was een presentatie voorzien over communicatie.

Uitdagingen
Geerten Kok, projectcoördinator van de begeleiding van de parochiële samenwerkingstrajecten, zette de actuele informatie over het beleidstraject uiteen in een presentatie. “Het beleid is ontwikkeld als antwoord op vragen en uitdagingen waarvoor de Kerk van het bisdom van Breda zich gesteld ziet,” zo zei hij. “Die vragen en uitdagingen hangen samen met de veranderende plaats die de Kerk in de samenleving en in de aandacht van mensen heeft.”
“Het evangelie, de levensverhalen van mensen die hun weg met God zijn gegaan en de sacramenten als genademiddelen van de Kerk, zijn de instrumenten waarmee we het geloof van de Kerk willen verder brengen, omwille van het goede van en voor mensen.”

Centrale begrippen
Daarna passeerden centrale begrippen uit het diocesane beleid de revue, zoals ‘geloof voorop’, de parochie als gemeenschap van gelovigen, pastorale teams, vitaliteit van parochies en parochiekernen, en integraal beleid. Parochies wordt gevraagd integraal beleid te ontwikkelen op de zes terreinen van geloof, pastoraat, personeel, financiën, gebouwen en besturen.

Voortgang van het proces
Geerten Kok noemde drie fasen die onderscheiden worden in het samenwerkingsproces van parochies. Allereerst het eigen maken van de inhoud van het beleid. Vervolgens een voorbereidende fase waarin de parochies een plan maken met de stappen die gezet gaan worden op het gebied van inventarisatie, toets aan beleid, en keuzes.
In het stappenplan wordt ook aangegeven op welke wijze te werk wordt gegaan, wie om hulp en ondersteuning wordt vragen, wie de regie zal hebben, en welk tijdspad wordt gehanteerd. Na de goedkeuring van het stappenplan door de bisdomleiding gaan de parochies een fase in waarin het plan wordt uitgevoerd. De helft van de aanwezige parochies bleek te beschikken over een inmiddels goedgekeurd stappenplan.

Communicatie
De presentatie over communicatie werd verzorgd door de communicatieregisseur van het bisdom, Daphne van Roosendaal. “Communiceren is heel simpel,” gaf ze aan. “We doen het altijd. Bewust en onbewust, per ongeluk en expres. We kunnen niet anders dan communiceren. Ook niets zeggen is iets zeggen.” Vervolgens gaf ze aan dat communiceren daarom ook moeilijk is. Ook omdat er vaak hoge verwachtingen zijn van communicatie, zowel van de kant van de zender als van de kant van de ontvanger. “En soms wordt iets gezien als een communicatieprobleem, terwijl het dat misschien niet altijd is.”

Onderdeel van een bestuurlijk plan
“Denk dus ook aan communiceren over communiceren en bepaal wat je met de communicatie wil bereiken. Bepaal daarvoor eerst wat je überhaupt wil bereiken. Beschouw communicatie dus als onderdeel van een algemeen bestuurlijk plan. Want goede communicatie kan een slecht plan niet redden, een goed plan wel versterken,” stelde ze.

Praktische instrumentenmix
“In algemene zin komt het er dan op aan antwoord te geven op de vraag: wie moet wat wanneer weten en waartoe? En hoe gaan we dat vertellen?” Vervolgens reikte ze een instrumentenmix aan waarin groepen waren aangegeven die een rol spelen in het traject van parochiële samenwerking. De instrumentenmix combineert deze met de communicatiekanalen die er in een parochie zijn.

Reclame maken
“Communicatie is ook reclame maken voor jezelf,” besloot ze de presentatie onder verwijzing naar het gezamenlijk uitgegeven jaarverslag 2007-2008 van de parochies Dongen en Klein Dongen-Vaart en de parochie Heilige Geest uit Rijen. Het was voor het eerst dat beide besturen een gezamenlijk jaarverslag aanboden en de frisse brochure werd de aanwezigen in de pauze door de besturen uitgedeeld.

Dekenale bijeenkomsten
Het dekenaat Zeeland heeft op zaterdag 29 november een dekenale bijeenkomst rond het beleidstraject In de duizend gezichten van Uw volk. In het dekenaat Het Markiezaat is geen algemene dekenale bijeenkomst voorzien. Daar vinden bijeenkomsten plaats in de regio’s.

Andere berichten