‘De geest van gebed die aan uw levenswijze eigen is bewaren en verdiepen’ (Week van de Sacramenten)

29 september 2011

Op woensdag 28 september stond het getijdengebed centraal tijdens een bijeenkomst in de Week van de sacramenten over het sacrament van de wijding. Rector Norbert Schnell en diaken Vincent de Haas verzorgden inleidingen. Beiden zijn verbonden aan de Priester- en diakenopleiding Bovendonk.

Bij de diaken- en priesterwijding wordt expliciet gevraagd naar een leven in gebed: “Wilt u de geest van gebed die aan uw levenswijze eigen is bewaren en verdiepen, en in deze geest het getijdengebed naar gelang uw levensomstandigheden trouw vervullen, samen met en voor het volk van God, ja zelfs voor heel de wereld?”

Man van gebed
Diaken De Haas stond, mede aan de hand van de inleidingen van het getijdenboek en het commentaar hierop van mgr. J.Bluyssen, stil bij een aantal aspecten van het gebed. De Haas is coördinator van de vorming van diakens. “Elke wijdeling belooft in de ondervraging voorafgaand aan de wijdingsplechtigheid dat hij het getijdengebed zal bidden,” stelde De Haas.
Hij beklemtoonde dat het gebed een wezenlijk onderdeel is van de levenswijze van een ambtsdrager in de Kerk. Hij hoort een man van gebed te zijn. Hij is vrijgesteld om te bidden. “Zonder bidden krijgt de levenswijze van de bisschop, de priester, de diaken geen kleur. Juist door het gebed laat iemand zien hoe hij of zij zich heeft toegewijd aan de Heer.”

Verbondenheid met de Kerk
De Haas sprak over gebedsverbondenheid: “Verbondenheid is een centraal woord. Verbondenheid met God, Christus, de bisschop, pastorale beroepskrachten, de mensen, de wereld om ons heen.” De Haas ging dieper in op de band tussen het eigen persoonlijk gebed en dat van de kerkgemeenschap. De bisschop heeft in dit opzicht een belangrijke betekenis. Hij is het beeld van Christus in zijn bisdom. “In alles wat hij doet, is hij beeld van Christus, ook als biddende mens,” aldus De Haas. ” In het vervolg vroeg De Haas zich af of we die verbondenheid voldoende beleven. “Het is het overwegen waard of we niet tot momenten komen waarin we deze gezamenlijkheid en verbondenheid concreet maken..” De Haas deed de aanbeveling om ook in parochies getijden te vieren. “Juist door samen te bidden worden we bewust dat we een biddende Kerk zijn die zich aansluit bij het gebed van haar hoofd en Heer.”
De geest van gebed vraagt ook dat we ons openstellen voor de heilige Geest. “Het is de Geest die in ons bidt. Het is ook door het gebed dat de Geest in ons gaat werken. De Geest die ons helpt bij onze verkondiging. De Geest die ons helpt bij belangrijke beslissingen. Die ons helpt om ons keer op keer uit te zuiveren of te vertroosten of te genezen van ons cynisme, die ons zacht maakt waar we hard zijn of bitter,” vervolgde diaken De Haas.

‘De strijd van het gebed’
Rector Schnell sprak opende met de vraag: “Wie of wat houd je regelmatig van het gebed af?” En zei: “In de drukte en de veelheide van het parochiepastoraat concurreert het gebed met andere zaken die wij ook van belang vinden.” Hij sprak daarom over ‘de strijd van het gebed’. “Het is goed om te weten dat de Kerk deze strijd kent en er ook aandacht voor heeft. De Catechismus van de Katholieke Kerk wijdt er een eigen hoofdstuk aan” (art. 2725 en verder). “Anders dan ademhalen, slapen, eten en drinken, gaat bidden niet altijd vanzelf. Het moet geleerd worden, en ook als je het geleerd hebt, dan nog kan het bidden een strijd zijn,” stelde hij nuchter vast. Bidden is belangrijk. “Echt gebed doet wat met je. Door het gebed word je verlicht door de Heer en kun je Hem op een geloofwaardige manier in de wereld present stellen. Bidden maakt dat je een afstraling van het Licht kunt zijn.” Het gebed is een inspanning maar ook een genade en gave. “De vruchten van het gebed kun je niet zelf bepalen,” aldus de rector.

Een ‘heilig uur’
Hij deed tot slot enkele suggesties om tot een gebedsleven te komen. Rector Schnell hield een pleidooi voor een ‘heilig uur’, een langer moment op de dag voor meditatie en gebed en deed de suggestie om in de kerk te bidden. In dit verband verwees hij naar de pastoor van Ars. Als hij niet op de pastorie was, troffen de mensen hem in de kerk aan, biddend voor het tabernakel.

Na de inleidingen wisselden de aanwezigen hun eigen ervaringen met het bidden uit.

Week van de sacramenten
Van 26 september tot 2 oktober vindt de ‘Week van de sacramenten’ plaats. Met een serie kleinschalige activiteiten vraagt het bisdom aandacht voor de betekenis van de sacramenten. Het bisdom organiseert deze week -met op elke dag een activiteit- om het gelovig verstaan van de sacramenten te verdiepen, en omdat vele mensen juist rond de sacramenten in contact komen met de Kerk en het evangelie. Parochies sluiten met eigen activiteiten aan. Voor meer informatie, klik hier

Andere berichten