Chrismaviering 2015 en inzameling gaven

4 maart 2015

In de Goede Week wordt de diocesane Chrismarnis gevierd. Deze vindt dit jaar plaats in het Vicariaat Breda op woensdag 1 april om 19.00 uur in de parochiekerk van Sint Petrus’ Banden te Gilze (Kerkstraat 116). Bisschop Liesen heeft priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, religieuzen, parochies en parochiekernen, caritasinstellingen en zorginstellingen van harte uitgenodigd om aan deze Chrismamis deel te nemen.

“Het doet mij genoegen, dat de parochie van Sint Petrus’ Banden als gastparochie wil optreden,” schrijft de bisschop in zijn uitnodiging. “Gaarne nodig ik u allen uit om aan deze Chismarnis deel te nemen, om zo, in verbondenheid met heel het bisdom en de Wereldkerk, aan de vooravond van Witte Donderdag ons geloof te vieren rond Christus, de Gezalfde.”

In de Chrismamis zegent de bisschop de heilige oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken en wijdt hij het heilig Chrisma. De olie van de geloofsleerlingen is bestemd voor degenen die zich voorbereiden op het doopsel. De olie van de zieken is om degenen te zalven die ernstig ziek zijn of door ouderdom zeer verzwakt.  Het heilig Chrisma ontvangen de dopelingen na het doopsel en hiermee worden de vormelingen gezalfd.

In de liturgie is opgenomen een vernieuwing van de beloften van de priesters en andere leden van het Godsvolk die een taak in de kerk hebben. Naast een vertegenwoordiging uit alle parochies is daarom de aanwezigheid van de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en religieuzen van belang. Ook de deelname van de emeriti-priesters en -diakens en de gepensioneerde pastoraal werk(st)ers wordt op prijs gesteld.

Na afloop van de viering worden de oliën en het chrisma uitgereikt. Voor de presentatie in de eigen parochie van deze nieuwe olie en het heilig Chrisma reikt het bisdom een model aan. De presentatie kan plaatsvinden tijdens de viering van Witte Donderdag of onder de Paaswake. De tweede mogelijkheid heeft de voorkeur.

Chrismaviering op 16 april 2014 in de basiliek in Oudenbosch. (Foto: J. Wouters)

Gaven voor de Chrismamis
Evenals vorige jaren wordt gevraagd om vanwege het diaconale karakter van de Kerk vanuit iedere parochie, gemeenschap of instelling een gave naar de viering mee te brengen. De regio Alphen-Gilze wil zich dit jaar richten op de ‘gasten’ in de regio en heeft twee projecten gekozen die te maken hebben met gastvrijheid.

1) Vluchtelingen en asielzoekers
De regio Alphen-Gilze kent een groot Asielzoekerscentrum (AZC). Voor de mensen die in het AZC verblijven is dringend behoefte aan kleding. Ook wil men de gezinnen die willen integreren en een woning toegewezen hebben gekregen ook een extra ondersteuning bieden. De regio Alphen-Gilze wil de mensen in het AZC en erbuiten graag iets extra’s geven met Pasen. Dat voor hen Pasen ook een ‘opstaan’ uit hun duisternis mag worden. Er is vooral behoefte aan kleding, maar uiteraard zijn andere producten ook welkom. Ook voor de kinderen is goede kleding nodig en ook speelgoed is erg welkom.

2) Kerk en toerisme
In de mooie omgeving van Alphen-Gilze verblijven in de zomer heel veel mensen voor een vakantie. Op verzoek van een aantal campinghouders is het ‘campingpastoraat’ actief. De parochies werken hierin samen met de Protestantse Gemeente. Elk jaar zijn hiervoor pastorale beroepskrachten (RK en PKN) actief. Ook emeriti zetten zich in en theologiestudenten. Om voor hen passend onderdak te realiseren zijn in het verleden enkele caravans gekocht, waarvoor soms uitgaven nodig zijn. Er wordt gevraagd om een geldelijke bijdrage, ook om degenen die zich inzetten een kleine vergoeding te kunnen bieden voor hun maaltijden. Deze bijdrage kan in een envelop worden meegenomen naar de Chrismamis, of worden overgemaakt via bankrekeningnummer NL 03 RABO 0110 103 343 ten name van J.F.P.M. Schram, penningmeester van Kerk & Toerisme.

Het aandragen van de gaven tijdens de Chrismamis 2014. (Foto: J. Wouters)

Andere berichten