Catecheses tijdens de bisdombedevaart

28 oktober 2014

Tijdens de bedevaart verzorgden bisschop Liesen en verschillende pastorale beroepskrachten catechetische bijeenkomsten. De onderwerpen sloten aan bij de spiritualiteit van de heilige paus Johannes Paulus II.

Bidden met de Bijbel
Bisschop Liesen ging in op de relatie tussen Bijbel en gebed en hoe je de Bijbel kunt gebruiken om te bidden. Door de woorden van de Schrift wil God met ons in contact komen. God gebruikt mensen die hun ervaringen opschrijven om op menselijke wijze te communiceren. God maakt zichzelf aan ons bekend. Dit is ervaring en ook openbaring. Gebed is spreken met God. God zoekt dat gesprek en de Schrift is daar de uitdrukking van. De bisschop adviseerde de pelgrims om, wanneer je met de Schrift, bidt, aandacht te hebben voor God. “Zoek een goed moment, waarop je met aandacht kunt leven. Probeer dat vol te houden, want dat brengt je in gesprek met God.”

Je leven geven
Egbert Bornhijm, stafmedewerker van het vicariaat Middelburg en diaken in de parochies van Onze Lieve Vrouw in het Woud (Wouw) en de Bron (Hoogerheide) stond stil bij drie heiligen die hun leven in kracht van de verrijzenis gegeven hebben. Hij presenteerde de levens van de heiligen Edith Stein (1891-1942), Maximiliaan Kolbe (1894-1941) en tot slot de heilige paus Johannes Paulus II zelf (1920-2005). Al deze heiligen hebben geleefd op het grondgebied van het huidige Polen. Edith Stein gaf haar leven in het concentratiekamp Auschwitz. Toen ze samen met haar zus Rosa uit de karmel van Echt naar Auschwitz gedeporteerd werd sprak ze: “We gaan ons volk tegemoet.”. In Auschwitz verzachtte ze het leed bij anderen in de wetenschap dat, als je één bent met Jezus Christus in zijn dood ook met Hem zult verrijzen. De heilige Maximiliaan Kolbe offerde zich in Auschwitz vrijwillig op voor een vader van een gezin van twee kinderen. In zijn catechese belichtte Bornhijm de visie van de heilige Johannes Paulus II op het lijden. Hij wilde de wereld de lijdende Christus tonen.

Auschwitz. (Foto: R. Mangold)

Maria
Pastoor Hans van Geel van de Sint Annaparochie te Steenbergen en de Heilige Christoffelparochie te Halsteren sprak over paus Johannes Paulus II en Maria. De wortels van zijn Mariaverering lagen in zijn ouderlijk huis. Daar leerde hij de Zwarte Madonna van Czestochowa kennen. Als paus heeft hij veel Mariaoorden bezocht, ook in Nederland. In ons land pelgrimeerde hij naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en de Sterre der Zee in Maastricht. De bedevaartplaats Fatima speelde een speciale rol in zijn spiritualiteit, vooral na de moordaanslag op hem op 13 mei 1981. De kogel die de paus geraakt heeft, is in de kroon van het Mariabeeld van Fatima aangebracht.

Barmhartigheid
Pastoraal werkster Ineke Leemput van de Jeruzalemparochie te Breda en de parochies van de H. Maria Hemelvaart te Bavel en de H. Laurentius te Ulvenhout leidde een catechetische bijeenkomst rond de spritualiteit van de Goddelijke Barmhartigheid, zoals deze beleefd werd door de heilige zuster Faustina Kowalska (1905-1938). In het heilig jaar 2000 riep paus Johannes Paulus II de tweede zondag van Pasen uit tot de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Hij liet zich hiervoor inspireren door de visioenen en de boodschappen van Faustina Kowalska. Haar boodschap van de goddelijke barmhartigheid heeft zijn spiritualiteit sterk beïnvloed. Paus Johannes Paulus II heeft zich ingespannen voor de erkenning van haar boodschappen en haar heiligverklaring op 30 april 2000.

Ineke Leemput las een gebed voor waarin zuster Faustina liet zien hoe ze de barmhartigheid beoefende. De tekst luidt als volgt:

“Heer Jezus, verander mij geheel en al in Barmhartigheid! Maak dat mijn ogen barmhartig zijn opdat ik nimmer oordele op uiterlijkheden en jegens niemand achterdocht koestere, maar in alle zielen zal zien wat ze aan schoons bezitten en me jegens allen hulpvaardig zal betonen. Maak dat mijn oren barmhartig zijn met voortdurende aandacht voor de noden van mijn broeders en nimmer doof voor hun roep. Maak dat mijn tong barmhartig is opdat ik nimmer van iemand kwaad zal spreken, maar voor ieder woorden van vergeving en bemoediging zal vinden. Maak dat mijn handen barmhartig zijn en altijd bereid de naaste te hulp te schieten… Dat ik al dienende moge uitrusten! Maak dat mijn hart barmhartig is en ontvankelijk is voor elk leed. Ik zal het voor niemand afsluiten, zelfs niet voor degenen die er misbruik van maken en ikzelf zal me in uw Hart opsluiten… Moge uw Barmhartigheid in mij rusten, Heer! Verander mij in U, want U bent mijn alles.”

Het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid ter ere van de heilige zuster Faustina. (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten