Bisschop wijdt Anton Janssen tot diaken: ‘De Kerk is een Kerk van dienaren’

26 september 2018

“De verrijzenis heeft ons samengebracht.” Met deze gedachte opende bisschop Liesen de feestelijke eucharistieviering op zondagmiddag 23 september 2018. Tijdens deze eucharistieviering wijdde de bisschop Anton Janssen tot permanent diaken van het Bisdom Breda.

De kathedraal was druk bezet met familieleden en vrienden van Anton Janssen en Inge Meijer, de echtgenote van Anton. Daarnaast waren er veel gelovigen afkomstig uit verschillende geloofsgemeenschappen en netwerken waarvan Anton deel uitmaakt of heeft uitgemaakt. Omdat Anton Janssen al lange tijd actief is binnen het diocesane jongerenwerk vormde de viering voor veel jongeren een gelegenheid elkaar te ontmoeten.

(Foto’s: Ramon Mangold)

Tijdens de plechtigheden van de wijding werd de wijdeling opgeroepen. Hij trad naar voren en zei: “Ja, hier ben ik.” Daarop volgde de verklaring van rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, waarin deze verklaarde dat Anton “op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de verantwoordelijken waardig bevonden is.”

Rector Schnell karakteriseerde in zijn aanbeveling voor de wijding Anton Janssen als een diaconaal ingesteld man die vanaf zijn jeugd kerkelijk betrokken is. Hij studeerde aan de technische Universiteit Eindhoven en werkte in de ICT-sector. Anton Janssen participeerde ook in het diocesaan jongerenwerk en zo reisde hij mee als begeleider naar de Wereldjongerendagen. Daar ervaarde hij zijn roeping tot het diaconaat. Tijdens zijn studie op Bovendonk groeide Anton met zijn achtergrond in de exacte wetenschap uit tot een man die ontvankelijk in het leven staat en open is voor het werken van de heilige Geest.

“Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten wezen en de dienaar van allen.” Aan het begin van zijn homilie benadrukte bisschop Liesen deze passage uit het evangelie van deze zondag (Lucas 19, 38). Het evangelie laat zien hoe centraal de dienaar en daarmee diaken zijn. Jezus maakt dit aanschouwelijk als leraar door een kind in het midden van de leerlingen te plaatsen, waarbij Hij zegt: “Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.”

In zijn homilie benadrukte bisschop Liesen dat Jezus Christus groter is dan de leerlingen. Hij is immers de Messias, de Zoon van God. Maar degene die groter is, maakt zich klein. Zoals ouders iets van zichzelf opgeven voor hun kinderen, schenkt God alles voor zijn volk. Hij geeft zijn Zoon, die naar Jeruzalem trekt, waar Hij wordt overgeleverd en gedood om na drie dagen uit de dood te zullen opstaan. Hij is de grootste, maar uit liefde voor God dienstbaar aan allen. Hij is de Dienaar (‘diaconos’) bij uitstek. Dit behelst, zo vervolgde de bisschop, een belangrijke les voor ons. De dienende levenshouding is vreemd aan onze samenleving, waar het ‘ik’ voorop staat. Jezus Christus reikt een ander levensmodel aan, waarbij het er niet om gaat de grootste te zijn, maar dienaar. De Kerk is dan ook een Kerk van dienaren, van diakens. Jezus Christus is ons hierin voorgegaan. Hij heeft de kleinste willen zijn tot op het kruis. Zo komt Gods Rijk tot stand.

De wijdingsplechtigheid vervolgde met de belofte van de wijdeling, waaronder de belofte om het ambt van het diaconaat met nederige naastenliefde te vervullen, de litanie van alle heiligen en de wijding door handoplegging en gebed. Anton Janssen werd daarna bekleed met de stool en de dalmatiek. De bisschop overhandigde hem het evangelieboek met de woorden: “Ontvang het evangelie van Christus, waarvan u de verkondiger bent geworden en zie erop toe dat u gelooft wat u gelezen hebt, dat u onderricht wat u in geloof hebt aanvaard, en dat u zelf handelt naar wat u hebt onderricht.”

Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant tijdens de plechtigheid. Onder de concelebranten bevonden zich bisschop Van den Hende, de voormalige bisschop van het Bisdom Breda, de beide bisschoppelijk vicarissen Verbeek en Wiertz, rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven waar Anton is opgeleid en plebaan De Koning van de H. Antoniuskathedraal. De diakens De Haas en Hoefnagels verleenden liturgische assistentie. De kathedrale cantorij onder leiding van Jan Schuurmans verzorgde de liturgische gezangen. Het koor zong de Mis van de heilige Geest van de Dongense componist Frans Bullens. De wisselende gezangen waren ontleend aan verschillende spirituele tradities binnen de Wereldkerk zoals de gemeenschap van Taizé en de charismatische vernieuwing.

(Foto’s: Ramon Mangold)

Andere berichten