Bisschop Van den Hende richt katholieke studentenparochie ‘Sint Paulus’ op

5 december 2008

Bisschop Van den Hende van Breda heeft de oprichting van een katholieke studentenparochie aangekondigd. Hij deed dit donderdag 4 december in Middelburg. De bisschop van Breda was daar om te spreken over het thema ‘The student between science and society’ voor studenten van de Rooseveltacademie in Middelburg.

‘Sint Paulus’
Het werkterrein van de nieuwe katholieke studentenparochie zal het hele bisdom beslaan, van Middelburg tot Breda. De naam van de studentenparochie is ‘Sint Paulus’. Deze naam is gekozen enerzijds vanwege het Paulusjaar dat nu in de Katholieke Kerk wordt gehouden (2008-2009), anderzijds omdat Paulus getuigt van zijn geloof in Christus en de moed heeft tot dialoog met de mensen van zijn tijd.

Menselijke waardigheid
In zijn lezing sprak de bisschop over de waardigheid van iedere mens. Wetenschap en samenleving staan in dienst van de mensheid. Studenten kunnen een brug slaan tussen de wereld van de wetenschap en de wereld van de samenleving, want wetenschap en samenleving mogen niet van elkaar gescheiden worden. In variatie op het thema van de inleiding stelde de bisschop de student voor als ‘go between’ tussen wetenschap als menselijke activiteit, en de maatschappij als samenleving van mensen.

Beeld van God
De bisschop sprak over de waardigheid van de mens als geworteld in de roeping van iedere mens om beeld van God te zijn. Om uit te groeien als beeld van God is het belangrijk dat de mens in de tijd van studie de nodige vorming ontvangt waar het gaat om verantwoordelijkheid dragen, gewetensvol handelen en denken, in dienst staan van de medemens, en het ontplooien van talenten. Bij deze vorming is het nodig om geloof en rede bijeen te houden. Om deze ontwikkeling als mens van geloof en rede te steunen en te begeleiden met gesprek en gebed wordt de katholieke studentenparochie Sint Paulus opgericht.

Samenwerking
Waar mogelijk zal de katholieke studentenparochie oecumenisch samenwerken. In Breda zal dat gebeuren via de stichting Oecumenisch Studentenpastoraat. Deze bereikt vooral studenten die studeren aan de Avans Hogeschool in Breda.

Alle generaties
De Katholieke Kerk richt zich tot alle generaties. Het is van vitaal belang dat de Kerk van Breda deze volle breedte in pastoraat en verkondiging behartigt.

Bij het oprichten van een nieuwe parochie is de bisschop gehouden om de Priesterraad van het bisdom te horen. De oprichting van de katholieke studentenparochie werd besproken in de Priesterraad van 3 juni 2008.

In 2009 zal de parochie nader worden ingericht.
 

Andere berichten