Bisschop Van den Hende bezoekt zorgcentrum

6 november 2010

“Als je oog hebt voor de gehele mens kun je niet alleen een nood op het spoor komen, maar ook een talent.” Dit zei bisschop Van den Hende vrijdag 5 november tijdens een diaconaal werkbezoek met de bisdomstaf aan Zorgcentrum Stichting De Wijngaerd in Made. Met dit werkbezoek sluit de bisschop een serie van drie diaconale werkbezoeken in 2010 af.

In de ochtend vierde de bisschop de eucharistie met de bewoners van De Wijngaerd en was er een ontmoeting tijdens het koffiedrinken na afloop. Daarna vond voor genodigden een lunchconferentie plaats. Het diaconaal werkbezoek aan De Wijngaerd werd georganiseerd door de heer B. van Geffen, bisschoppelijk gedelegeerde voor het categoriaal pastoraat, de heer H.R van den Hengel, directeur van De Wijngaerd, en mevrouw N. van der Made, pastoraal werkster in het zorgcentrum.

(Foto: J. Wouters)

Werkers in de wijngaard
In de homilie tijdens de viering ging de bisschop in op de verbondenheid van de mensen in het huis. “We zijn als mensen met elkaar verbonden, omdat God ons gemaakt heeft en het leven van ieder van ons draagt. We zijn als mens geroepen solidair met elkaar te zijn, met degenen voor wie we bidden en met degenen die ons in de dood zijn voorgegaan.” En met een toespeling op de naam van het zorgcentrum in Made: “Als werkers in de wijngaard mag u uw talenten voor elkaar inzetten.”

“Jezus Christus heeft altijd een boodschap voor ons: Hij heeft hart voor ons en spreekt ons aan. Als we de eucharistie vieren, nemen we alles mee wat ons bezighoudt, ons verdriet, onze hoop, onze pijnen. Ook u met uw respectabele leeftijd bent kind van God. Voor God gaat het daarbij niet om de leeftijd.”

Sociale leer van de Kerk
Na de gezamenlijke koffie startte de lunchconferentie, waaraan ook de wethouder welzijn van de gemeente Drimmelen deelnam en vertegenwoordigers van (vrijwilligers)organisaties. De bisschop opende het gesprek vanuit de sociale leer van de Kerk: “De samenleving is één geheel, met verschillende geledingen die op elkaar betrokken zijn, en waar verschillende talenten onderscheiden kunnen worden en aangesproken. Volgens de sociale leer van de Kerk heeft iedere menselijke persoon waardigheid. Die hoef je niet te bevechten. Of je nu klein bent en afhankelijk, of oud. Je hébt die waardigheid, want als mens ben je beeld van God.”

(Foto: J. Wouters)

Betrokkenheid
Het gesprek werd geleid door Han Geppaart, pastoraal werker in de Vijfheiligenparochie. Wethouder Van Oosterhout, die vanwege de portefeuille welzijn zowel jeugdzorg als ouderenzorg behartigt, bracht onder meer de maatschappelijke stage ter sprake die vanaf volgend schooljaar verplicht is. Via een maatschappelijke stage kan het contact tussen jongeren en ouderen worden gestimuleerd. Directeur Van den Hengel reageerde direct positief. Jongeren van nu kunnen ook de vrijwilligers van de toekomst zijn, of nu al hun ouders enthousiast maken. De Zonnebloem gaf aan al positieve ervaringen te hebben opgedaan met maatschappelijke stagiaires.

Problematieken én personen
In de gemeente Made werd in 2008 een week tegen de eenzaamheid georganiseerd. Destijds bleek dat 56 procent van de ouderen in de gemeente zich wel eens eenzaam voelt. Aandacht voor een bepaalde problematiek, zoals eenzaamheid, en aandacht voor de gehele persoon vullen elkaar aan.

Bisschop Van den Hende: “Het is van vitaal belang dat in de samenleving en in iedere gemeenschap aandacht is voor de noden van mensen. Via de parochie kom je uit betrokkenheid op personen concrete noden op het spoor, achter de voordeur.”

Op vergelijkbare wijze kunnen, zo bleek, adviseurs van de KBO die mensen helpen bij het invullen van belastingformulieren, bijvoorbeeld laaggeletterdheid op het spoor komen.

De hele persoon: talenten
Aandacht voor de gehele mens is fundamenteel. Mensen zijn altijd personen met noden én talenten. Bisschop Van den Hende: “Als je oog hebt voor de hele mens kun je niet alleen een nood op het spoor komen, maar ook een talent. Een mens kan soms verder komen vanuit een situatie van eenzaamheid als hij of zij een talent in kan zetten, waar je een appèl op kunt doen; de talenten en mogelijkheden die iemand heeft, maar waar iemand zelf niet zo gauw mee op de proppen zou komen.”

Zo kwamen in het gesprek drie elementen van de sociale leer terug die de bisschop in de eucharistieviering en bij de gespreksopening had aangestipt: de menselijke waardigheid van iedere persoon, het gegeven dat de mens altijd mens is in relatie tot anderen, en talenten heeft die hij of zij kan inzetten. In dit licht zijn er voortdurend kansen om tot uitwisseling te komen tussen ouderen onderling en evenzeer om wederkerige verbindingen tot stand te brengen tussen de verschillende generaties in de samenleving.

(Foto: J. Wouters)

Diaconaal werkbezoek
Met een diaconaal werkbezoek informeren de bisschop en de bisdomstaf zich op locatie over een problematiek of een sociaal vraagstuk en gaan daarover in gesprek, mede vanuit de sociale leer van de Kerk. Voor de diaconale werkbezoeken nodigt het bisdom tevens direct betrokken mensen uit de parochies en het maatschappelijk middenveld uit.

Op initiatief van de bisschop vonden in 2010 drie diaconale werkbezoeken plaats. Op vrijdag 22 januari 2010 werd een werkbezoek gebracht aan de Voedselbank in Roosendaal. Op vrijdag 25 juni werd de SO/VO Liduinaschool voor ZML in Breda bezocht. Dit is een school voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. Het bezoek aan verpleeghuis De Wijngaerd te Made op vrijdag 5 november 2010 was daarmee het derde van het jaar.

Lees ook ‘Talenten kun je je hele leven inzetten’ (BN/De Stem). Klik hier

 

Andere berichten