Bisschop Liesen bezoekt alle parochiële samenwerkingsverbanden

1 oktober 2014

Van januari 2013 tot maart 2014 bezocht bisschop Liesen parochies in alle samenwerkingsverbanden. De bisschop zal deze parochiebezoeken vanaf maart 2015 een vervolg geven, schrijft hij in een brief die deze week is verzonden. De bisschop zal elk jaar zeven parochiële samenwerkingsverbanden bezoeken en zo alle samenwerkingsverbanden (21) tenminste eens in de drie jaar bezoeken.

De brief werd verzonden aan parochiebesturen, IPV-besturen, Caritasbesturen, pastoors/teamleiders en leden van de pastorale teams van het bisdom Breda. “Velen, zo niet de meesten van u, heb ik kunnen ontmoeten in de parochiële gemeenschappen waarmee u bent verbonden en waarvoor u zich inzet. De bezoeken waren met zorg voorbereid en de presentaties en vele gesprekken hebben mij de gelegenheid gegeven ook bij u ter plaatse deelgenoot te worden van de zorgen en kansen in onze parochies,” schrijft de bisschop.

Geloof, inzet en trouw
“Velen van u hebben mij uitdrukkelijk laten weten mijn bezoek aan uw parochie op prijs te hebben gesteld. Voor mijzelf hebben deze bezoeken ook veel betekend. Hoewel elk bezoek wel werd getekend door zorgen, vragen en soms ook kritiek – waartoe onze tijden alle aanleiding geven -, kijk ik er met grote dankbaarheid op terug. Het geloof, de inzet en de trouw in soms moeilijke omstandigheden, die ik heb ontmoet, hebben mij geraakt. Op mijn beurt hoop ik dat ik u daarin heb kunnen bevestigen.”

De bisschop wil de ontmoeting van de parochiebezoeken voortzetten en verbinden met de canonieke visitaties, die in het verleden door de dekens en later door de vicarissen zijn gedaan. Zo is de bisschop in overleg met de Bisdomstaf gekomen tot een vorm van visitatie, waarin ook de ontmoetingen van de parochiebezoeken een plaats krijgen. “Met deze nieuwe vorm van visitatie hoop ik u ook in de komende jaren in de bedding van uw parochie te blijven ontmoeten om samen te werken aan de opbouw van de geloofsgemeenschappen in ons bisdom,” aldus de bisschop.

Het visitatiebezoek
De parochiebezoeken en canonieke visitaties worden voorbereid door de vicariaten. Gesprekken met pastorale beroepskrachten en met parochiebesturen en PCI-besturen hebben hierin een plaats. Voorafgaand aan de visitatie worden de boeken van de parochie gecontroleerd en een vragenlijst ingevuld die behoort bij de visitatie. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het vicariaat.

Het visitatiebezoek zelf bestaat uit een gesprek van de bisschop met het pastorale team en het parochiebestuur/de parochiebesturen. Daarnaast is er een pastoraal gedeelte, waarin gesproken kan worden met de parochiekerncommissies, de pastoraatsgroep, de PCI of met andere groepen in de parochie. Ook zal er een maaltijd zijn, een eucharistieviering en ontmoeting met parochianen.

Voor een visitatiebezoek wordt in principe een dag uitgetrokken van 11.00 tot 21.00 uur. Wanneer het programma daarom vraagt, is er een mogelijkheid dat er een extra dag wordt uitgetrokken.

 

Andere berichten