Bisschop Liesen benoemt bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs

31 januari 2017

Bisschop Liesen benoemt de heer Stan van Ommen (26) per 1 januari 2017 tot bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs (0,2 fte). De heer Van Ommen volgt mevrouw Martina Meul op die deze functie tot vorig jaar vervulde.

Besturen van scholen en parochiebesturen zijn hierover per brief geïnformeerd.

Wat betreft de inhoud van het katholiek onderwijs, de bisschoppelijk akkoordverklaringen en contacten met opleidingsinstellingen is Stan van Ommen aanspreekbaar. De behandeling van statutenwijzigingen van scholen en andere juridische kwesties is toevertrouwd aan de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR). Van de zijde van het bisdom blijft hiervoor secretaris-generaal Ben Hartmann contactpersoon.

“De ontwikkelingen in onze samenleving vragen om een gezamenlijke verdergaande doordenking van de rol en betekenis van het katholiek onderwijs,” schrijft mgr. Liesen in zijn brief. “Van actueel belang blijven de pedagogische benadering van de ontwikkeling van de hele mens in alle talenten en waarden in het leven, de integratie van het levensbechouwelijke aspect daarbinnen en de bijzondere aandacht voor de kwetsbare en kansarme kinderen.”

“Het verheugt mij dat ik in de heer Van Ommen iemand heb gevonden die de goede contacten, die mevrouw Meul met de schoolbesturen over de inhoud van het katholiek onderwijs heeft onderhouden, kan voortzetten. Het is mijn hoop dat ook op plaatselijk niveau kerk en school samen optrekken om het katholiek onderwijs gestalte te geven,” aldus de bisschop.

Andere berichten