Bisdom spoort Caritasinstellingen aan: “Ben actief betrokken op de nieuwe samenwerkingsverbanden”

8 mei 2007

Op maandag 7 mei vond in het dekenaal centrum in Roosendaal de eerste bijeenkomst plaats van het bisdom Breda met Parochiële Caritas Instelingen (PCI) over de beleidsnota en de nieuwe samenwerkingsverbanden die het bisdom voorstelt. In drie dekenale bijeenkomsten worden de PCI’s van het bisdom deze maand bijgepraat, nadat eerder de pastorale beroepskrachten en parochiebesturen werden geïnformeerd.

Doel van de bijeenkomst was de PCI’s te informeren over de inhoud van de beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk en de gevolgen die de nieuwe samenwerkingsverbanden hebben voor de PCI’s. John Mersel, medewerker van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom, haalde de algemene regel aan ‘één parochie: één caritas’. Dat betekent dat als parochies worden samengevoegd, de PCI’s de parochies daarin zullen volgen.

Meer samenwerking
Op de vraag of er nu één of twee parochies en PCI’s zullen worden gevormd in de nieuwe samenwerkingsverbanden vertelde vicaris-generaal Vincent Schoenmakers dat daar nu nog geen antwoord op kan worden gegeven: “De centrale insteek van de samenwerkingsverbanden is dat er méér moet worden samengewerkt voor de behartiging van het pastoraat in zijn volle breedte. Wat daarvoor de beste vorm is, één parochie of uiteindelijk misschien toch twee parochies, zal gaandeweg blijken.”

Pastoraat in de volle breedte
Waarom moeten parochies eigenlijk samengevoegd worden, vroeg iemand. Vicaris Schoenmakers: “Het gaat erom de volheid van het pastoraat te kunnen behartigen. Een parochie of PCI moet daarvoor voldoende groot zijn. Als de kleine geloofsgemeenschap te weinig mensen heeft, betekent dat kwaliteitsverlies. Om het pastoraat in de volle breedte te realiseren, moet je samenwerken.”
De ervaringen van PCI van de Immanuëlparochie in de regio Zevenbergen sluiten hierbij aan. Een vertegenwoordiger van de PCI vertelde dat binnen de grote Immanuëlparochie verschillende voormalige PCI’s samenwerken. Die samenwerking maakt het mogelijk dat groepen verschillende activiteiten onder hun hoede nemen. De ene geloofsgemeenschap werkt bijvoorbeeld de Vastenaktie uit, een andere pakt een andere activiteit op. Onderling kan worden bijgesprongen en worden teruggekoppeld.

Werkers in het veld
Voor de werkers in het veld is het een voordeel om de krachten te bundelen. Waar anders her en der kleine groepjes aan het werk zijn, kunnen die in het grotere verband hun werkzaamheden op elkaar afstemmen en elkaar tot ondersteuning zijn.
Het is niet de bedoeling dat iedereen veel meer of veel verder weg zal gaan vergaderen. De werkers in het veld, die met name uitvoerend bezig zijn, zullen met name lokaal actief blijven, waar ze sterk zijn. Vicaris Schoenmakers: “De samenwerking zal met name bestuurlijk zijn. In de uitvoering zullen mensen met name lokaal actief zijn, terwijl pastorale beroepskrachten en besturen zullen werken in het grotere geheel.”

De centen?!
“En hoe zit het met de centen?” vroeg een ander. “De ene caritas heeft veel meer geld te besteden dan de andere. Hoe breng je dat bij elkaar?” De vertegenwoordiger van de PCI uit de Immanuëlparochie gaf aan dat zij goede ervaringen hebben opgedaan met het oormerken van bedragen, en dat nog steeds de projecten worden gesteund die eerder ook werden gesteund vanuit de voormalige PCI’s. Zo gaan de diversiteit en de veelheid die gewaarborgd waren in de oude situatie niet verloren.

Én vertrouwen én verantwoordelijkheid nemen
Kerk zijn in de huidige tijd betekent dat meegenomen moet worden dat er minder mensen zijn die zich aanmelden om als beroepskracht aan de slag te gaan en dat er relatief weinig nieuwe vrijwilligers zijn bij een vergrijzend vrijwilligersbestand. Met het beleidstraject is het bisdom Breda een weg ingeslagen om niet af te wachten en de toekomst actief tegemoet te treden. “In een houding van én vertrouwen én verantwoordelijkheid nemen,” zoals bisschop Muskens schreef rond de presentatie van de beleidsnota in januari 207. Het bisdom vraagt dat nu ook van de parochies en de Parochiële Caritas Instellingen.

Actieve betrokkenheid
In de maanden april en mei bespreken de parochies de door het bisdom voorgestelde samenwerkingsverbanden en bekijken ze welke mensen voor het geheel een regionale projectgroep kunnen vormen, die een stappenplan voor de jaren 2008-2010 zal maken. John Mersel spoorde de PCI’s aan om actief betrokken te zijn op dit proces en contact op te nemen met de parochiebesturen. “En leg ook contact met de andere PCI’s in het samenwerkingsverband dat voor je regio is voorgesteld. Ga er dit jaar nog mee om de tafel zitten en kijk hoe je onderling de samenwerking kunt intensiveren. Koppel de resultaten terug naar je parochie en hou contact.”
Kernopdracht van de PCI’s is de caritas permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochiegemeenschappen en een werkzaam instrument te zijn voor de caritas in de parochies. Vanuit die taak zijn de PCI’s aangespoord om actief betrokken zijn op de parochiële samenwerkingsverbanden.

Andere berichten