Bijeenkomst met bisschop Van den Hende over de oecumene: ‘Een rijke oogst’

15 december 2011

De gemeenschap Chemin Neuf, die de St. Paulusabdij te Oosterhout bevolkt, was maandag 12 december gastheer voor de bisschopshuisbijeenkomst voor de pastorale beroepskrachten uit het bisdom van Breda.

Boek van kardinaal Kasper centraal
De pastorale beroepskrachten spraken met elkaar over het pas verschenen boek van kardinaal Walter Kasper, ‘Een rijke oogst; de vruchten van de oecumenische dialoog’. Kardinaal Kasper was van 2001 tot 2010 president van de pauselijke Raad voor de Bevordering van de Christelijke Eenheid en geldt als een van de meest ervaren en gezaghebbende kenners van de oecumenische beweging.
Bisschop Van den Hende sprak aan de hand van het boek van kardinaal Kasper over de oecumenische ontwikkeling sinds het Tweede Vaticaans Concilie. Diaken Rob van Uden ging in op de vruchten die de oecumenische beweging heeft voortgebracht. Zr. Ruth Lagemann, lid van de gemeenschap Chemin Neuf, vertelde over de oecumenische ervaring van de gemeenschap. De avond besloot met het gezamenlijk gebed voor de eenheid in de Willebrandszaal van de abdij.

Voortgaande oecumene
Bisschop Van den Hende sprak positief over de voortgaande oecumene. In het licht van het Tweede Vaticaans Concilie is de Katholieke Kerk met verschillende kerkgemeenschappen de dialoog aangegaan. Deze dialogen hebben resultaten opgeleverd. Bisschop Van den Hende maakte dit concreet dit aan de hand van uitkomsten van de vier bilaterale dialoogcommissies die kardinaal Kasper in zijn boek behandelt. Het gaat om de gesprekken met de lutheranen, methodisten, anglicanen en calvinisten.
Bisschop Van den Hende wees op het belang van oecumenische vorming, in de lijn van het ‘Directorium voor de Oecumene’. Dit document geeft aan dat katholieke gelovigen die in dialoog treden met christenen van andere kerkgemeenschappen goed thuis moeten zijn in hun eigen traditie.

De bijeenkomst in het bisschopshuis vond deze keer plaats bij de gemeenschap Chemin Neuf in de Paulusabdij.

‘Bezinning op de wortels van ons geloof’
Diaken Rob van Uden bood een leeswijzer bij het boek van kardinaal Kasper. Volgens hem laat kardinaal Kasper zien hoe de diverse dialogen vrucht dragen. In het boek ordent kardinaal Kasper de resultaten van het oecumenisch proces zo dat resultaten vergelijkbaar worden.
De receptie van de vruchten van de oecumenische dialoog is een voortgaand proces. Deze receptie zal deel moeten uitmaken van het leven van de Kerk. Kardinaal Kasper wijst op het belang van die receptie. In principe zijn daarin alle gedoopten betrokken.
Van Uden benadrukte dat het bij de oecumene ook gaat om bezinning op de wortels van ons geloof. Oecumene is daarom een kwestie van orthodoxie. De oecumenische beweging vindt haar vaste basis in het geloof in de Drie-eenheid, het Evangelie van Jezus Christus en de geloofsbelijdenis.
Kardinaal Kasper wijst er, aldus diaken Van Uden, op dat er nog veel te doen is, ook op het gebied van ethische kwesties.

Oecumene van het leven
Zr. Ruth Lagemann liet zien hoe de gemeenschap van Chemin Neuf beleeft dat zij een katholieke gemeenschap vormt met een oecumenische roeping. Leden van de gemeenschap zijn afkomstig uit verschillende kerkgemeenschappen. Zij leven, bidden, werken en evangeliseren samen, ieder in verbondenheid met zijn of haar eigen kerkgemeenschap.
Ze ervaren zelf de spanning van de scheiding, maar trachten deze, in het licht van het kruis, vruchtbaar te maken. Zo probeert elk lid te houden van de gemeenschap van de ander als ware het zijn of haar eigen kerkelijke gemeenschap. Elke donderdagavond bidt de gemeenschap het gebed voor de eenheid. Als teken dat de eucharistie niet gezamenlijk gevierd kan worden staan op de altaartafel een lege pateen en een lege kelk. Dit vormt een teken van pijn maar ook een teken van hoop.

Oecumene en studie
Binnen de gemeenschap Chemin Neuf is volop aandacht voor studie. In 2001 stichtte Chemin Neuf het theologisch instituut ‘Des Dombes’, gevestigd in de gelijknamige abdij. Het werkt samen met de Katholieke Universiteit van Lyon. Er is ook een relatie met de Faculteit van de Protestantse Theologie van de Universiteit van Straatsburg. “Deze abdij is een belangrijke oecumenische ontmoetingsplaats,” aldus zr. Ruth.

De gemeenschap Chemin Neuf
De Gemeenschap Chemin Neuf is een katholieke gemeenschap met oecumenische wortels. Ze is in 1973 ontstaan uit een gebedsgroep in Lyon. Wereldwijd telt de gemeenschap 2000 leden, verspreid over dertig landen. Tot de gemeenschap behoren echtparen, gezinnen en ook broeders en zusters die ervoor kiezen zich als ongehuwden te stellen in dienst van Kerk en wereld. In Nederland is de gemeenschap sinds 2005 gevestigd in de Sint Paulusabdij te Oosterhout.
I www.paulusabdij.nl

 

 

Andere berichten