Bijeenkomst in het bisschopshuis over pastoraat en de financiën van de parochie

24 mei 2011

Op maandag 16 mei kwamen iets meer dan twintig pastorale beroepskrachten bijeen voor de bijeenkomst in het bisschopshuis. Dit keer stond de avond in het teken van pastoraat en financiën.

Financiën integraal onderdeel van beleid
Drs. Vincent Schoenmakers, Marianne Aarts, de adjunct-econoom van het bisdom en bisschop Van den Hende verzorgden de inleidingen. Vincent Schoenmakers liet zien hoe de zorg voor financiën een integraal onderdeel vormde van het pastoraal handelen. “Het bisdom hanteert zes beleidsterreinen, waaronder financiën.” Hij gaf aan dat bij het pastoraal handelen ook het zakelijke aspect meegewogen kan worden. “Hoe verhouden pastorale kosten zich tot financiële feiten en vooruitzichten?”

Vincent Schoenmakers boorde ook nog een diepere laag aan. We zijn geroepenen en door God aangesproken. “Onze roeping, onze geloofsbetrokkenheid moet ons als het ware er vanzelf toe brengen om ook financieel aan de Kerk bij te dragen,” aldus Schoenmakers. Deze visie heeft ook gevolgen voor de pastorale beroepskrachten.

‘Begroot met ambitie’
Marianne Aarts presenteerde de financiële cijfers van het bisdom Breda, de begroting 2010 en 2011, naast de jaarrekening van 2009. Aarts benadrukte dat de parochiebijdragen de belangrijkste inkomstenbron van de parochies vormen. Deze vertonen een licht stijgende lijn al gaf zij aan dat deze de inflatie niet bijhouden.

Zij gaf ook toelichting op het uitgavenpatroon van de parochies en zette dit af tegen het normatief begroten. Ze concludeerde dat 35% van het geld aan gebouwen uitgegeven wordt terwijl dit volgens de bovengenoemde nota slechts 25% mag zijn. In 2009 besteedden parochies 42% van de uitgaven aan pastorale beroepskrachten terwijl dit 50% mag zijn, dit werd veroorzaakt doordat er in 2009 een aantal vacatures niet vervuld waren.

Ze adviseerde parochiebesturen goed te sturen op de programmakosten. Door efficiënt te werken bestaat de mogelijkheid dat deze omlaag kunnen. Ze merkte op dat in gesprekken met parochies snel naar kostenbeheersing gekeken wordt, terwijl ook de inkomsten vergroot kunnen worden. “Begroot met ambitie,” adviseerde ze de aanwezigen. Ze wees daarbij op de mogelijkheden van kerkbalans nieuwe stijl en het belang van een goede en open communicatie naar de parochianen.

Bisschop Van den Hende sloot het deel inleidingen. Hij wees onder meer op de Kerk als goed doel. Het tweede deel van de avond stond in het teken van het onderling gesprek en uitwisseling.

 

Andere berichten