Bijeenkomst in het bisschopshuis in teken dialoog christenen en joden

21 januari 2011

Op 17 januari 2011 vond de jaarlijkse dag van het Jodendom plaats. Het bisdom van Breda stelde daarom de eerste bisschopshuisbijeenkomst in 2011 voor pastorale beroepskrachten op die dag in het teken van de dialoog tussen christenen en joden.

Bisschop van den Hende en diaken Egbert Bornhijm, diocesaan contactpersoon voor de betrekkingen tussen joden en katholieken, verzorgden respectievelijk inleidingen over ‘Nostra Aetate’, het document van het Tweede Vaticaans Concilie over de relatie met de Kerk en de niet-christelijke godsdiensten én ‘Het joodse volk en zijn heilige Geschriften in de christelijke Bijbel’, een document dat de Pauselijke Bijbelcommissie in 2001 publiceerde.

Gemeenschappelijk geestelijk erfgoed
De bisschop wees op de structuur van Nostra Aetate. Na de behandeling van de verschillende niet-christelijke godsdiensten en de islam komt in deze tekst tot slot het jodendom aan de orde. Het document wijdt het langste artikel aan het jodendom. Het bespreekt de geestelijke verbondenheid tussen Kerk en joden en laat zien dat de joden bijzonder dierbaar aan God blijven. “God kent geen berouw over zijn gaven noch over zijn roeping,” zegt de tekst en: “Het gemeenschappelijk geestelijk erfgoed is groot. De Kerk beveelt bijbels-theologische gesprekken tussen joden en christenen aan.” De bisschop stond ook stil bij de doorwerking van dit document in het leven van de Kerk. Hij liet zien dat de tekst over de joden in de voorbede van Goede Vrijdag ingrijpend veranderd is.

Pauselijke Bijbelcommissie
Diaken Bornhijm gaf een toelichting op het document van de pauselijke Bijbelcommissie. De Bijbelcommissie ging in op de aanmoediging van ‘Nostra Aetate’ aan joden en christenen om elkaar door middel van Bijbelse en theologische studies én een broederlijke dialoog beter te leren kennen. Ze liet zich hierbij leiden door de vraag welke betrekkingen tussen christenen en het joodse volk de essentie voor de christelijke Bijbel vormen.

Het is de overtuiging van de commissie dat er niet gesproken kan worden over een breuk tussen joden en christenen in het gelovig denken en handelen. Men beschouwt de ontstaansgeschiedenis van het christendom als een voortzetting van wat al aangegeven en voorzegd werd in de met name de profetische geschriften van het joodse volk. Daarnaast is er ook sprake van discontinuïteit. “De commissie besluit dat, wanneer we uitgaan van een onderbroken lijn tussen beide testamenten, en daarbij in ogenschouw nemen dat in Jezus wel de vervulling maar nog niet de voltooiing van Gods heilsplan is aangebroken, we moeten concluderen dat zowel het joodse volk als de Kerk nog steeds in een eschatologisch perspectief leven. Beide verwachten de (uiteindelijke) komst van de Messias.”

Meer informatie
Voor verdere gegevens over de relatie tussen katholieken en joden zie:
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=153
 

Het document van de Pauselijke Bijbelcommissie is uitgegeven in de reeks Kerkelijke Documentatie 30(2002) afl. 9-10
 

Andere berichten