Bijeenkomst in het bisschopshuis: ‘De sociale leer is uiting van de eucharistie’

20 september 2011

Het bisdom van Breda werkt volop met de sociale leer van de Kerk. Recent verschenen nieuwe geloofsboekjes en een bisdommagazine over de katholieke sociale leer. Mede hierom stond de bisschopshuisbijeenkomst van 12 september 2011 in het teken van de sociale leer van de Kerk. Bisschop Van den Hende en diaken Fred van Iersel verzorgden de inleidingen.

Diaken Fred van Iersel, diocesaan functionaris voor de sociale leer van de Kerk , gaf aan de hand van het ‘Compendium van de sociale leer van de Kerk’ een overzicht van het sociale onderricht van de Kerk. Bisschop Van den Hende belichtte de relatie tussen de sociale leer en de sacramenten.

Bisschop Van den Hende opent de bijeenkomst in het bisschopshuis.

Menselijke waardigheid
Van Iersel signaleerde een herlevende belangstelling voor de sociale leer. Hij achtte het van belang dat we goed voorbereid zijn op het appèl dat vanuit de samenleving gedaan wordt op de Kerk. “De Katholieke Kerk opteert voor een visie op de samenleving, waarin de menselijke waardigheid centraal staat en wordt bevorderd,” aldus Van Iersel.
Hiervoor heeft de Kerk een theologisch argument. “God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Hieruit vloeit zijn onlosmakelijke waardigheid voort. Door de menswording heeft God de menselijke waardigheid bekrachtigd.” De katholieke sociale leer is daarmee een uiting van de kern van het katholieke geloof.
“De Kerk gaat hierbij ervan uit dat de mens leeft in allerlei verbanden, zoals de school, de zorginstelling, de arbeidsomgeving, het gezin.” De sociale leer stelt dat iedere mens een fundamenteel recht op leven, heeft en is erop gericht om de mens als persoon in de samenleving te laten functioneren,” stelde diaken Van Iersel.

De sociale leer: uiting van de eucharistie
Bisschop Van den Hende noemde in zijn inleiding de onverbrekelijke eenheid tussen de eucharistie en de sociale leer van de Kerk. “Binnen ons leven in geloof neemt de eucharistie een bijzondere plaats in. Vaticanum II noemt in de dogmatische constitutie ‘Lumen Gentium’ (1964) over de Kerk het sacrament van de eucharistie bron/oorsprong en hoogtepunt van heel het christelijk leven. En in de constitutie over de Liturgie ‘Sacrosanctum Concilium’ (1963) wordt gezegd dat de liturgie het hoogtepunt is waarnaar de Kerk in al haar handelen streeft en tevens de bron waaruit al haar kracht voortvloeit.”
In het licht van de Concilieteksten en de brief van de apostel Jakobus (Jak. 2, 14-17), die zegt dat de dienst aan de naaste een onmisbare uiting is van ons geloof, gaf de bisschop aan dat de eucharistie aanzet tot daden van geloof. En andersom dat de sociale leer een uiting is van de eucharistie.

Ontmoeting tijdens de pauze.

De eucharistie: sociaal van aard
Paus Benedictus XVI wijst in zijn encycliek ‘Deus Caritas est’ (2005, art. 14) op het feit dat de ‘mystiek’ van het sacrament van de eucharistie sociaal van aard is. Vereniging met Christus is ook vereniging met al diegenen aan wie Hij zichzelf schenkt. De liefde tot God en tot de naaste worden in de viering van de eucharistie met elkaar verenigd, aldus de paus.

Betekenis van het woord Mis
“Niet voor niets wordt de eucharistieviering vanouds de heilige Mis genoemd. Deze aanduiding Mis is verbonden met de allerlaatste handeling van de eucharistie, de zegen en de zending, in het Latijn missio. Gevoed door het Woord van de Heer en zijn Sacrament, worden wij als gelovigen bekwaam gemaakt om onze roeping te vervullen. Vanuit de eucharistie doet de zending ons daadwerkelijk op weg gaan, geleid door het dubbele gebod van de liefde tot God en tot de naaste,” besloot bisschop Van den Hende.

Geloofsboekjes
Zie ook de geloofsboekjes die het bisdom van Breda maakte vanwege de sociale leer van de Kerk:
• God en de naaste
• Liefde
• Onderwijs voor de hele mens
• Waardevolle arbeid

Bisschop Van den Hende en diaken Fred van Iersel.

 

Andere berichten