Beleidsnota parochie H. Willibrordus gepresenteerd

1 april 2007

Op 28 maart 2007 hield de H. Willibrordusparochie in Teteringen haar jaarlijkse openbare parochievergadering, voorafgegaan door een eucharistieviering met bisschop-coadjutor Van den Hende. Tijdens de openbare parochievergadering worden de financiële gegevens van de parochie gepresenteerd en een terugblik op het afgelopen jaar gegeven. Dit jaar werd de nieuwe beleidsnota van de parochie gepresenteerd.
Inzet van de nota is de vitaliteit van de parochie te vergroten door een versterking van de actieve betrokkenheid van de parochianen bij de geloofsgemeenschap in liturgie, catechese en diaconie. De notitie beoogt eenheid in verscheidenheid. Daarnaast bevat hij plannen om het contact met de bewoners van de nieuwe wijken te leggen en uit te breiden.

Geloven een gezamenlijke zaak
Bisschop Van den Hende ontving het eerste exemplaar van deze nota uit handen van de vice-voorzitter, mevrouw H. de Jong-Mertens. In zijn reactie ging hij allereerst in op de titel van de nota: Geloven doen wij samen. Hij onderstreepte de woorden ‘geloven’ en ‘samen’. Geloven is geen privézaak, maar een gezamenlijke zaak. Geloven groeit van binnenuit, en zoekt de geloofsgemeenschap. Dus samen eucharistie vieren, samen het geloofsgoed overdragen door de katechese, en er samen werk van maken in de diakonie. Belangrijk is die gezamenlijke geloofsovertuiging enthousiast uit te dragen. Geloof moet je niet voor jezelf houden, maar delen.

Zelfvertrouwen
Bisschop Van den Hende feliciteerde de parochie met het zelfvertrouwen dat de nota uitstraalt. Dit mooie plan vraagt er om in de breedte uitgevoerd te worden. Een kerk die midden in het dorp staat, is er niet alleen voor zichzelf. Ze kan ook bijdragen aan de verdere groei van het dorp. Dit beleid staat in het licht van het beleid van God, die het heil zoekt van alle mensen

Samenwerkingsverbanden
Ook de door het bisdom aangegeven nieuwe samenwerkingsverbanden kwamen ter tafel. In dit kader benadrukte de coadjutor dat de H. Willibrordusparochie uit moet gaan van de eigen kracht, en van daaruit moet kijken naar de samenwerking met de Breda-Oost, Breda-Noord en de Haagse Beemden. Een parochie als kleine geloofsgemeenschap kent een eigen kracht die andere parochies kan versterken. De beleidsnota van de Willibrordusparochie biedt kansen daartoe. Neem de tijd om goed te zien wat er wel en niet mogelijk is, ga de uitdaging aan, en verlies het pastoraat in het eigen dorp niet uit het oog.

Beleidsplannen
Het bisdom Breda vraagt dat er de komende tijd plannen worden gemaakt voor de grotere parochieverbanden die gevormd worden. Beleidsnota’s die parochies de afgelopen periode hebben geschreven zijn belangrijk in dit proces, omdat een bezinning op de eigen kracht en vitaliteit ingebracht kan worden bij de vorming van de grotere samenwerkingsverbanden.

Andere berichten